Info 41-50

Info 41:

I det forgangne år har der været en hel del hushandler, hvilket naturligvis medfører, at der er nye ansigter i vores område. På vejlaugets vegne siger jeg med glæde: ”Velkommen til Vejlauget Nøkkerosen i det dejlige Emdrup”. Jeg tror, at alle husker, da de selv var nye i området, og jeg er sikker på, at alle beboere i området vil tage imod de nye ansigter med åbne arme. Jeg kan kun opfordre til at deltage i lokale initiativer. Man kan læse om vejlauget på den gratis hjemmeside: www.andersbeck.dk –>vejlaug. Det er dybest set formandens hjemmeside, men der er altså en fane til vejlauget. Der er en masse andre forvirrede ting, som interesserer formanden; det kan man jo også surfe lidt rundt på. Man kan sende en mail, hvis man har kommentarer. Vejlaugets arbejdsområde er ret klart: Vejlauget varetager den enkelte grundejers forpligtelser med hensyn til vedligeholdelse af vejbanen, fortovet samt rensning af rendestensbrøndene. For dette indbetales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Foreningen sparer sammen til de store udgifter, der lurer et sted ude i fremtiden. Rendestenene er i ringe stand flere steder, fortovene er ligeledes ringe visse steder, og vi har en fornemmelse af, at det ikke bliver ved at være nok blot at lappe vejene. Imidlertid har grundejerne også pligter. Det er den enkelte grundejer, der skal sørge for renholdelse af fortov og vej, dvs. fjerne ukrudt og ligeledes hvad der måtte blive smidt af øldåser, slikpapir osv. Det er vigtigt, at ukrudt i rendestenen fjernes, og at rendestenen renholdes. Om vinteren er det ligeledes grundejerens pligt at rydde sne, således at alle kan færdes trygt. Pligten omfatter fortovet og den halve vejbane. Desværre kniber det en del med snerydningen visse steder, hvilket er til gene for de øvrige. Hvorfor nu det? Jo, skraldemændene undlader at køre ned ad de veje, hvor der ikke er ryddet! Så hjælper det ikke, at andre har ryddet. Der er også det almene hensyn til postbuddet, skoleeleverne og i øvrigt os selv. Nogle af os cykler, og vi vil gerne undgå at falde og brække en eller anden knogle. Det er en rigtig god ide, hvis man slår sig sammen og hjælper hinanden med snerydningen. Nu er det imidlertid ved at blive forår, og så er det mest renholdelse med kost, lugejern og skovl, det handler om. Der er tre primære årsager til at fjerne ukrudt og grus fra rendestenen: 1) det ødelægger asfalten, 2) det er grimt, 3) det skåner brøndene. Som det fremgik af generalforsamlingen, så er der tradition for en vejfest. Vejfesten startede spontant i en have for omkring 30 år siden med deltagelse af kun få beboere på Nøkkerosevej, blev siden hen sat lidt mere i system. Deltagerskaren udvidedes til at omfatte flere og flere på Nøkkerosevej, og senest er det så blevet til en vejfest for Vejlauget. Der er et festudvalg, der ordner det praktiske. Formanden har i øjeblikket det problem, at han ikke husker, hvem der er i festudvalget, og han undrer sig over, at der vist ikke er noget planlagt. Derfor dette nødråb: HVEM SIDDER AKTUELT I VEJFESTUDVALGET? HAR I GANG I NOGET?

Hvis der er noget, som er uklart og som sorterer under vejlauget, så kan altid henvende sig til formanden. Et kæmpemæssigt problem er fortove, der ødelægges af tunge køretøjer. Hvis du ser en synder, så fotografer gerne episoden, få nogle faktiske data, henvend dig gerne til synderen og giv herefter formanden besked. Hvis du selv skal bruge en vognmand, så fortæl, at parkering ikke er tilladt på fortovet i Københavns Kommune. Hvis du skal have læsset tunge ting af, så bed vognmanden om at lægge nogle skåneplader til lastvognens støtteben. Det er dine egne økonomiske interesser, du varetager.

**************************************************

Info 42:

 

Jeg vil opfordre alle til at være opmærksomme på, hvorledes der parkeres. Jeg ved godt, at fremmede parkerer i området. Der er intet personligt i denne skrivelse – kun et ønske. Hvis bil 1 og 2 holder som tegningen viser, så vil lastbilen følge den skitserede rute, og den vil køre op på fortovet, dér hvor jeg har sat kryds.Den, der parkerer senest, er skyld i miseren. Hvis din bil er involveret, – og du faktisk har parkeret først, så bliver formanden glad, hvis du alligevel viser storsind og flytter din bil lidt, så skaderne undgås. Det er dine egne penge, som du sparer. Alternativt kunne vi måske arrangere parkering – kun i den ene side .

Kommentarer på mailen.

Info 43.

Allerførst: Velkommen til vore nye medlemmer på adressen N52A, Julie Lindholm og Lars Mørch og de to drenge Lauritz og Frode. Vi håber, at I finder jer til rette i Emdrup og i vejlauget. Jeg opfordrer jer til at kigge lidt ind på hjemmesiden, hvor I kan læse lidt om vejlaugets historie, og I kan se de tidligere info’er.                                                                                                          Samtidig siger vi farvel til Bodil og Nils Jordal. Bodil er barnefødt på adressen, men de har nu valgt at bo tæt ved Sorø.

Hvis det skulle have forbigået nogens opmærksomhed, så regner det en del for tiden. Vejlauget kan ikke gøre meget i den anledning, men jeg kan opfordre til at holde rendestensbrøndene rene og fri for blade m.m. Rens også gerne en brønd, selvom den er beliggende et andet sted end ud for din matrikel.                                                                                                                                            Den sædvanlige smøre med at fjerne ukrudtet i rendestenen hjælper med begrænses succes. De fleste er flinke, men det halter enkelte steder. Hvis man ikke renser ukrudtet væk, så sprækker asfalten og skal repareres. Desuden ser det grimt ud. Midlerne hertil tages fra dit kontingent. Tja, sådan er det.

Så har festudvalget sendt invitation ud til vejfesten. Lad mig understrege, at vejfesten er for alle medlemmer af vejlauget. Set i historiens klare lys har festen ændret karakter fra en mindre sammenkomst i en villahave til at omfatte Nøkkerosevejs østlige del, men det naturlige er, at det er vejlaugets område, der holder vejfest. Jeg opfordrer alle til at melde sig til festen. Det er et godt forum at mødes i. De seneste 2 år, har vi fået mange nye medlemmer, og vi håber at se jer som aktive i området. Man melder sig til Inger & Regner Nøkkerosevej 37 senest 15. september. Festen er 24. september kl. 13 i Huset Nøkkerosevej 25.

Der har været hærværk på to biler i området. Ingen ved noget om, hvem synderen er, men det er et faktum, at to biler hver har fået smadret en siderude og fået stjålet noget så besynderligt som donkraften. Det giver ikke mening. Vi skal passe på hinanden!

Og så lige en gammel traver, som ligger formanden voldsomt på sinde: Når I skal have noget leveret, så anmod på det bestemteste vognmanden om at parkere sin lastvogn på selve vognbanen. Fortovet er alt for sart. Både kantsten og eventuel asfalt skal repareres. Skal han have støtteben ud, så få ham til at lægge en plade, der beskytter. Yes du ved, hvor pengene skal hentes. Vi har i de senere år haft utallige skader, og til tider lykkes det ikke at få synderen til at betale.

Hvis du ser en parkeret tung bil på fortovet, så tag gerne et foto, der dels viser hvilken vognmand, det drejer sig om, men desuden et foto der viser nummerpladen. Noter tidspunktet og giv mig informationen, så skal jeg forsøge at få den formastelige til at betale for reparationen.

 

Info 44.

Juleinfo.

Allerførst: Glædelig jul og godt nytår til alle gode mennesker, der er samlet i Vejlauget Nøkkerosen.

Denne juleinfo omhandler iøvrigt kun flg: 1) Snerydning 2) Konkurrence. Snerydning: Der er ingen tvivl! Alle grundejere har pligt til at rydde sne på fortovet og på vejbanen ud til vejmidten ud for deres grund! Det er specielt belastende for de, der har hjørnegrunde. Det er ikke Vejlauget, der har vedtaget dette, det er Københavns Kommune. Som de fleste ved, kører skraldevognen ikke, hvis der ikke er ryddet! Det betyder, at sagesløse grundejere ikke får tømt skrald, hvis der er nogle formastelige, der ikke rydder sne. Desuden er der sikkerheden for posten, cyklister, børn, ældre og os selv. Det er grundejeren, der bærer hele ansvaret for eventuelle brækkede arme og ben. Der er ingen hjælp at hente hos vejlauget – kun misbilligelse. Slå jer sammen og hjælp hinanden. Det var ikke i orden sidste år!!!!

Konkurrence: I hvilket år nævnes Emdrup første gang i en officiel skrivelse? (Du kan muligvis finde svaret på formandens hjemmeside). Læg dit svar i formandens postkasse senest fredag d. 23. december 2011, kl. 16:00. Alle rigtige svar får en præmie i starten af det nye år. (Max 1 svar pr. familie.)

Info 45:

Kære alle.

Godt nytår!

Resultatet af julekonkurrencen blev, at der indkom tre svar, hvoraf to var rigtige. Det korrekte svar er:

1167.

Tre svar! Ikke mange. Har tiltaget mon overlevet sig selv?

Vinteren har indtil videre været præget af regn. Jeg anmoder om, at brøndene friholdes for kviste, blade osv. så vi undgår store vandpytter.

Mht. skader på fortovet, så lader det til at være vanskeligt, at få diverse entreprenører og leverandører til at være skånsomme. Vi må tage emnet op på generalforsamlingen.                              Skal vi eksempelvis gøre grundejeren økonomisk ansvarlig?

Vejlauget blev stiftet 8. juni 2000 og har således eksisteret i mere end 10 år.

Vore veje er i relativ god stand, det kniber lidt mere med fortovskanterne. Opretning af kantsten er desværre ret dyrt, og en større indsat her ville dræne vores kassebeholdning betragteligt. Indtil videre fortsætter vi den påbegyndte strategi, der går ud på at konsolidere foreningen økonomisk. Formålet er naturligvis at sikre mindst mulig ekstrabetaling i tilfælde af, at en større reparationsproces bliver nødvendig.

Jeg gør mig naturligvis en del tanker foran computeren, når jeg beskæftiger mig med vejlauget. Derfor har jeg i dette info vedhæftet et spørgeskema, som jeg anmoder jer alle om at besvare inden månedsskiftet januar/februar. Ved et kommende bestyrelsesmøde i februar vil der på demokratisk vis blive trukket lod om tre flasker vin til et medlem, der har besvaret.

Brug hjemmesiden, det er gratis og risikofrit.

Skriv gerne til formanden, som tåler både ris og ros.

Husk nu det med sneen, hvis det bliver aktuelt.

Info 46:

Vi planlægger, at generalforsamlingen afholdes mandag d. 23. april. Sæt X i kalenderen.

Spørgeundersøgelsen er slut. Nini og Kåre vandt de 3 flasker vin. Der blev trukket lod under overværelse af den samlede bestyrelse + suppleanter. Resultatet fremlægges på generalforsamlingen.

Gider I holde rendestenene rene? Der er ret meget grus, nu da sneen er smeltet.

Info 47:

Skal vi etablere en parkeringsregulering? Vi berørte emnet på generalforsamlingen, og der fremkom forskellige synspunkter. Den centrale problemstilling er den øgede mængde parkeringer af biler, der ikke har relation til grundejerne på vore to veje. Det er mest Emdrup Kærvej der rammes, og det er mest udtalt i den sydlige del nærmest Emdrupvej. Imidlertid er der også periodevise problemer i forbindelse med arrangementer på KFUM’s anlæg på Nøkkerosevej. Den eneste regulering, der kan holde andre biler væk, er en ordning med et parkeringsfirma, hvor vi selv har parkeringstilladelser i forruden. Denne ordning medfører, at vore gæster skal udstyres med midlertidige tilladelser, når de er på besøg. Jeg har haft kontakt med et firma, som kan sætte skilte op og lave regelmæssig kontrol (næsten hver dag). Ordningen koster os intet, og vi kan få indført på skiltene, at parkering er forbudt på fortovene. Som det er nu, er parkering på vores veje fuldt ud lovlig, idet der er tale om en offentlig vej – uanset betegnelsen ’privat fællesvej’.

En anden mulighed for parkeringsrestriktion er tidsbegrænset parkering (for eksempel x timer i tidsrummet kl. nn til kl. mm), hvilket ligeledes kan ramme os selv og vore gæster.

En tredje mulighed er, at parkering kun er lovlig i vejens ene side. Det vil indskrænke antallet af parkeringspladser. Det vil gøre vejene mere fremkommelige, men risikoen er nok, at bilernes hastighed vil øges.

En fjerde mulighed er, at vi intet gør, og at vi afventer, hvor stort et problem vi får. Denne mulighed har den ulempe, at vi først tager fat på problemet, når det er opstået. Selve sagsbehandlingen anses for at være ganske tidskrævende, da både kommune og politi bliver inddraget. Emdrupvej bliver renoveret indenfor 1-2 år, hvilket medfører et mindre antal P-pladser.

For grundejerne i vores vejlaug er det en væsentlig ændring af de trafikale forhold, der er tale om, og det er vigtigt, at vi ikke laver en ordning, som vi efterfølgende fortryder. Desuden er der formodentlig forskel i holdningen til problemet, afhængig af hvor man bor.

Jeg beder om, at I returnerer vedlagte skema til min postkasse, eller at I mailer til mig, hvad I mener om eventuelle parkeringsrestriktioner.

Dernæst: Har I bemærket, at der er etableret et ’bump’ på Emdrup Kærvej? Skal vi etablere flere af denne slags bump?

Jeg beder om, at I ligeledes kommenterer bumpet på det vedlagte skema, eller at i mailer til mig, hvad I mener om bumpet og om, hvorvidt vi skal etablere flere.

Svar venligst inden skolernes sommerferie. Det vil være fordelagtigt med en stor svarprocent.

Først når jeg kender vores interne holdning, vil jeg tage kontakt med vore nabovejlaug.

Info 48:

Sommertid ~ agurketid.

Njahhh ikke helt. Vi har fået repareret asfalten. Hvis der er nogen, der mener, at dele af vej/fortov er blevet forsømt, så er forklaringen, at bestyrelsen lapper det værste, – vel vidende at det ikke er helt perfekt. Det bliver nok taget næste år!

¤

Det kniber gevaldigt enkelte steder med at fjerne ukrudt fra kantstenen. Første redskab er et almindeligt hakkejern/lugejern + skovl + knofedt. Fjern også grus og affald please. Rens også brøndristene. Næste redskab er eksempelvis en gasbrænder eller en dampkoger. Salt kan anvendes, men skader asfalten i længden. Bestyrelsen kan ikke officielt anbefale diverse plantegifte.

¤

Christian N29 samt Jacob og Lone N36 har sendt invitation ud til Vejlaugskomsammen. (tidligere blev det kaldt vejfest). Det er lørdag d. 25. august i ’Huset’ N25. Tilmeld jer, så vi bliver mange. Det styrker på alle måder vores dejlige lokalområde.

¤

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vedrørende parkerings-restriktioner og bump kan ses på næste side. Jeg synes, at tallene taler et klart sprog, på trods af at blot 42 % har svaret. Der var ingen præmie for svar denne gang.

Bestyrelsen vil diskutere resultatet på næste møde.

Vedrørende parkeringsordning og bump i vores vejlaugs område.

 

Jeg anmodede i Info 47 om, at få tilbagemeldinger om holdningen til parkeringsordning samt om holdningen til etableringen af vejbump. Som et forsøg i en prøveperiode har et ’ad hoc’ udvalg bestående af Thomas EK9 samt Kåre N55 etableret et ’prøvebump’ på EK’s nordlige del.

Jeg har modtaget i alt 19 tilbagemeldinger ud af 45 mulige, hvilket er 42 %. Det er lige i underkanten, hvis der skal drages vidtgående konklusioner, omvendt må man antage, at en væsentlig del af de, der ikke har reageret, næppe har anset spørgsmålene for vigtige.

Der var lagt op til, at man kunne kommentere sine holdninger. Det medførte, at enkelte svar hverken var positive eller negative. Desuden har ikke alle svaret på begge spørgsmål. Nedenfor gengiver jeg en summarisk oversigt, og jeg supplerer med enkelte af kommentarerne.

 

 

Vejbump

Parkeringsrestriktion

Positivt indstillet

16

4

Negativt indstillet

1

13

Uklart / hverken for eller imod

1

1

 

Kommentarer i udvalg:

Gerne bump, men ikke der hvor jeg bor.

Gerne bump, men vi ønsker god plads til cyklerne ved siden af bumpene.

Gerne bump. Fra fortov til fortov, så knallerterne også sænker farten

Gerne bump. Helst noget større.

 

P-restriktioner rammer os selv.

Parkeringsordning bliver besværligt for os selv og for vore gæster.

Fremmede biler skal ikke parkere på vore små villaveje

Vi ønsker P-ordning, gerne i samarbejde med nabovejlaugene.

 

På det foreliggende synes jeg, at der er en klar og positiv opfattelse af, at der bør etableres bump. Processen for det videre forløb er tidskrævende, da der skal udarbejdes et konkret forslag til kommunen. Forslaget skal blandt andet indeholde oplysninger om placering og udseende af bumpene.

 

Med hensyn til parkeringsrestriktioner er der relativ stor modstand. Det kan ikke være vejlaugets opgave at genere medlemmerne, hvorfor der ikke umiddelbart bliver arbejdet videre med dette spørgsmål.

 

Tak til alle, der har tilkendegivet deres mening.

Info 49:

Efterårs- vinterinfo.

Allerførst velkommen til Jeanette Jacobsen og Rasmus Beckett-Nilsson og deres børn Asger og Freja, der har overtaget EK12 efter Agnete Landsgaard.

Desuden velkommen til Sandra Blockmann og Stine Ejsing-Duun og deres datter Vigga, som har overtaget N60 efter familien Asanowski.

Vejlauget håber, at I alle falder godt til i de nye omgivelser. Det gælder for jer som for alle medlemmer, at I er velkomne til at maile, skrive, telefonere eller møde op personligt hos formanden, hvis der er noget, han kan hjælpe med.

De fleste ved det. Vinteren nærmer sig. Rædslen melder sig hos vejlaugets medlemmer: Københavns Kommune, der er vejmyndighed, pålægger hver enkelt grundejer, at rydde sne i indkørsel, på fortov og på vejen ud til midten. Årsagen er, at mennesker med lovligt ærinde ikke skal falde og komme til skade. Der tænkes på renovationsfolk, postbude, skolebørn og også os selv. Mange er flinke til at ordne dette triste arbejde, men der er enkelte, der ikke får det gjort. Det et kommunalt krav, som vejformanden blot viderebringer! Resultatet af manglende snerydning er f. eks. at skraldespanden ikke bliver tømt. Tænk hvis et barn brækker benet, eller hvis en ældre nabo kommer galt af sted. Det er en god ide at slå sig sammen, således at vores veje og fortove bliver et godt eksempel for andre. Hjælp din nabo, hvis han/hun har behov for hjælp. En fejemaskine kan købes i Silvan for kr. 3.999,00. Den passer fint til 6-10 matrikler. Sand, grus og salt købes mageligt hos Jørgen Bych. Skulle nogen komme til skade, er det alene grundejeren, der har et ansvar – både juridisk og moralsk. Det er en ringe undskyldning, at man har et arbejde at passe. Det har postbuddet jo også!

Og husk at holde rent ved fortovskanten. Får man bund i det, så er det ret let at holde det fremover. Ukrudt og grus er uestetisk. Ukrudtet ødelægger asfalten. Desuden klapper rendestensbrøndene i deres små hænder af glæde, hvis der er rent.

Tænk allerede nu over, om der er ting, I synes skal bringes op til forårets generalforsamling.

Info 50:

Jubilæumsinfo ~ Juleinfo

Du sidder med formandens informationsskrivelse nr. 50 i hånden. Samtidig er det ret præcist 12½ år siden, at Vejlauget Nøkkerosen blev stiftet.

Året rinder ud. Vi kan se frem til, at vinteren gør sit indtog. I anledning af julen vil jeg spare jer for løftede pegefingre. Jeg tror, at alle ved, hvad jeg mener.

I bestyrelsen har vi navnlig drøftet to emner: bump og parkeringsforhold; altså de to emner, som vi holdt en lille afstemning om. Vi arbejder med et projekt om bump, som der var stor tilslutning til. Mht. parkering – så var frygten, at der ville komme mange fremmede biler på EK, når Emdrupvej blev renoveret. Resultatet er at 4 ”fremmede biler” holder på EK, og at 6-8 biler nu dagligt kører ned ad EK og hen for enden af N for at afhente børn på Skrænten. Vi har ikke tanker om at gøre noget drastisk i den anledning endnu.

Julekonkurrence

Formanden er utrættelig på dette punkt, selvom tilslutningen ofte har været begrænset.

  1. Hvilken dato stiftedes Vejlauget Nøkkerosen?
  2. Hvad er reg. nummer og kontonummer, der anvendes ved indbetalinger til vejlauget?
  3. Hvem var referent ved vejlaugets generalforsamling 19. april 2010?
  4. Hvad kaldtes den svenske militærforlægning i Brønshøj, der blev anlagt i oktober 1658?

Svarene kan findes på formandens hjemmeside. Læg dit svar med dit navn/adresse i formandens postkasse senest torsdag d. 20. december, kl. 23:59:59. Med formandens søde hustru som notarius publicus trækkes der efterfølgende lod om en fyrstelig præmie blandt de rigtige løsninger. Formanden leverer præmien inden jul.

*************************************