Vejlaug

nc3b8kkrose

V E J L A U G E T    N Ø K K E R O S E N

Se billede i fuld størrelse

 

Vejlauget Nøkkerosen blev stiftet 8. juni 2000.

Vejlauget blev etableret, fordi Københavns Kommune opsagde en vejvedligeholdelsesaftale med de enkelte grundejere på de private fællesveje. Foreningen fungerer efter princippet “en for alle og alle for en”. Dette betyder, at den overornede vedligeholdelse af vejene, fortovene og rendestensbrøndene i området er et fælles anliggende, betalt af vejlaugets midler, som er inddraget ved årlige indbetalinger af vejlaugets medlemmer. Det skal forstås således:

Medlemmerne betaler et årligt kontingent. Størrelsen heraf fastsættes på den årlige generalforsamling.

Desuden skal medlemmerne selv sørge for renholdelse af det areal, der ligger ud for matriklen. Renholdelsen omfatter fjernelse af ukrudt ved rendestenen, både på fortovet og på vejbanen samt mellem stenene i rendestenen. Dette skal gøres for at undgå ødelæggelse og frostskader. Grundejeren skal desuden feje rendestenen fri for det affald, der ofte lander her. Ukrudt ind mod egen matrikel behøver man derimod ikke nødvendigvis at fjerne. De grundejere, der har en rendestensbrønd ud for sin matrikel, skal holde denne  ren, så vandet uhindret kan løbe ned i brønden.

Københavns Kommune har anmodet formanden om at formidle følgende vinterbudskab:                                                                                                                                                                                                      I vinterperioden skal grundejeren sørge for snerydning af egen adgangsvej, af fortov og af vejbanen ud til vejmidten. Der skal drages omsorg for, at der ikke er isglat – således, at cyklister og fodgængere kan færdes risikofrit. Snerydningen påhviler den enkelte grundejer. Det anbefales, at man hjælper hinanden.

Bestyrelsen sørger for vejlaugets daglige drift. Medlemsskabet af vejlauget er tinglyst på de enkelte ejendomme. De indbetalte kontingenter anvendes til vedligeholdelse og til renspuling af rendestensbrøndene en gang om året, men desuden er det vejlaugets politik at spare sammen til større renovationsarbejder. Der er ikke inkluderet snerydningsordning  i medlemsskabet.

Desværre sker der en del skader på fortove og fortovskanter. En overvejende del af disse skader forvoldes af køretøjer, der ikke har direkte relation til grundejerne, hvilket vil sige diverse håndværkere m.m. En ret bizar problematik er, at der i vejlaugets område er en kommunal skole, en kommunal fritidsinstitution og et kommunalt idrætsanlæg. Der er en betydelig trafik med tunge køretøjer (lastbiler og busser) til og fra disse anlæg. Da vejene er smalle og sårbare, er en del af de omkostningstunge reparationsarbejder forårsaget af kommunen, som samtidig er vejmyndighed. Trods henvendelse til kommunens relevante borgmester, synes dette ikke at kunne påvirke den folkevalgte skare på rådhuset.

Bestyrelsen/formanden meddeler jævnligt alle medlemmer om, hvad der sker i vejlauget, hvad bestyrelsen arbejder med osv.

Desuden viderebringer bestyrelsen det kommunale ønske om at præcisere, hvorledes snerydningsreglerne er i kommunen, samt andre meddelelser fra Københavns Kommune.

Vejlaugets kontonummer er: reg. 5323  konto 0317184