Referat

 

 

 

 

 

På denne side vil referatet fra seneste generalforsamling være at finde.

 

 

Referat af generalforsamlingen 22. april 2013:

 1. Formanden takkede for det store fremmøde
 2. Vagn Aagard Knudsen blev valgt til dirigent
 3. Formandens beretning:
  Velkommen til Sandra Blockmann og Stine Ejsing-Duus med datteren Vigga, N60
  Velkommen til Jeanette Jacobsen og Rasmus Beckett-Nilsson med børnene Asger og Freja EK12
  Velkommen til Kristine Schack Bessesen og Christian Schack Pedersen EK17
  Bekymringen for flere parkerede biler efter renovation af Emdrupvej er grundløs
  Forsøget med vejbump var en succes
  Kun få skader i år
  Stien ved idrætsparken er repareret, men stien ved Skrænten er ikke
  Der har været 3 bilafbrændinger, hvilket har medført skade
  Uro i forbindelse med fester er ikke et anliggende for vejlauget; dette er fremført ved grundejerforeningens generalforsamling
  Vores formue er dækket af indskydergarantien
  Indbetalingskortene vil blive omdelt lidt tidligere på året fremover
 4. Regnskab, budget og vedligeholdelsesplan blev godkendt
 5. Valg:
  Thomas EK9 ønskede ikke genvalg, Lars Mørch N52a blev valgt
  Aksel Rønne Pedersen N35 og Peder Skogstad N52b blev genvalgt som suppleanter
  Jens Schelde EK4 blev genvalgt som revisor
  Steen Vile EK2 er blevet alvorligt syg og genopstiller ikke som revisorsuppleant, Jack Ekmann EK7 blev valgt
 6. Kåre Rønne N55 orienterede om erfaringerne med bumpet på EK:
  Gerne lidt højere bump til 30 km/t
  Formel ansøgning med tegning m.m. er endnu ikke fremsendt
 7. Renovering af fortov + rendesten:
  Mogens Frederiksen N31 så gerne, at der investeres penge i renovering. Dette vil forskønne området og styrke prisen ved salg, det vil være bedre end fortsat blot at spare op
  Bestyrelsen vil gerne indhente tilbud om renovering af fortove + kantsten i første omgang. Stemningen var positiv, og ingen protesterede mod en renovering. Der var en lang debat vedr. udseendet af de fremtidige fortove. Bestyrelsen vil starte processen, men spaden bliver ikke sat i jorden før DONG har lagt ledningerne ned i fortovene.
 8. Lars Mørch vil gerne have forskønnet vendepladsen for enden af N. Desuden en forskønnelse af stien langs jernbanen. Arbejdsaften blev aftalt til tirsdag d. 28. maj kl. 17 – 20. Foreningen byder på øl og vand.
 9. Festudvalget består af Louise og Michael N47 samt Katrine og Jack EK7
 10. Bestyrelsen består herefter af:
  Anders Beck N54a, Annegrethe Hansen N38 og Lars Mørch N52a.

Referat af generalforsamlingen den 23. april 2012

1. Godkendelse af referatet fra sidste års generalformsamling

Godkendt uden protester.

2. Valg af dirigent

Mogens Frederiksen N31 blev valgt.

3. Formandens beretning

Den 19. august 2011 døde Agnete Landsgaard EK12. Der iagttagedes en kort stilhed til ære for

Agnete.

Til-og fraflytninger:

1/5-2011 Bodil og Nils Jordal har solgt N52a til Lars Mørch og Julie Lindholm som har

børnene Lauritz og Frode.

Den årlige orientering vedr. skader på fortov:

Skaderne forekommer fortsat løbende, og beboerne opfordres ved alle tilfælde af

skader til at kontakte den formastelige og kræve skaden udbedret for dennes regning.

Peter Let EK13 blev fremhævet som et endog ganske fint eksempel, da det lykkedes

Peter at få en skade udbedret på fornem vis. Et eksempel til efterfølgelse!

Anders nævnte – med risiko for hård kritik – sin egen helt private overvejelse om at

indføre en selvrisiko for beboerne, når deres leverandører laver skader på fortovene.

Dette kunne være det incitament der gør, at flere gør noget aktivt for at få

skadevolderen til at udbedre skaden i stedet for at lade skaden ligge hen, som det

desværre også ses.

Vejreparationer:

Der er indført en ny taktik i forbindelse med udbedring af skader i vinterens løb, idet

der laves større og mere sammenhængende lapper i forventning om, at de holder

bedre. Der har været tilfredshed med seneste udbedring sommeren 2011, og

entreprenøren Arkil vil igen i år blive bedt reparationerne efter samme devise. Det er

muligvis lidt dyrere, men den længere levetid for reparationerne forventes at opveje

dette.

En snefattig og kold vinter har skabt anderledes skader end sædvanligt, nemlig

langsgående revner ved tykke asfaltlag. Disse skal også udbedres.

Ved krydset mellem Emdrup Mosevej og Nøkkerosevej er der en lunke i vejen, som

skyldes, at entreprenøren Eltel ikke har udført vejreparationen ordentligt efter en

større installation i jorden på stedet. Eltel ser ud til at prøve at glemme denne

forpligtelse.

Fortove – Anders efterlyste en debat vedr. hvorvidt vi skal etablere grusfortove overalt, da de

asfalterede fortove er skrøbelige, konstant pletvist skadede og dyre at reparere.

Vejbump – Anders efterlyste også en debat vedr. etablering af vejbump på Emdrup Kærvej og

Nøkkerosevej og henviste til det kommende punkt på dagsordnen.

Parkeringsforholdene på især Emdrup Kærvej vil blive udfordret i forbindelse med en snarlig

renovering af Emdrupvej, der omtrentligt ventes at halvere antallet af parkeringspladser på

Emdrupvej. Der henvises til dagsordenspunktet omkring dette emne.

Anders har gennemført en spørgeskemaundersøgelsen omkring beboernes syn på Vejlauget.

Der blev uddelt 49 spørgeskemaer, fordi dobbelthusene fik to, mens Vanførefonden og

kolonihaverne ingen fik:

Der kom 25 svar.

Beboerne tænker i gennemsnit på Vejlauget lige knap hver 5. dag.

Kun 8 % syntes det er i orden, at vi selv skal betale for at vedligeholde vore veje.

Hele 92 % mente, at bidragets størrelse var passende, når nu vi er nødt til at

vedligeholde vejene.

Og 88 % havde forståelse for, at kontingentet justeres indimellem.

Et flertal var desuden enig i, at vejlauget ikke skal beskæftige sig med andre formål end

vejvedligeholdelse.

Konklusionen på undersøgelsen var: Overvejende tilfredshed og accept af, at det koster

penge at vedligeholde vejene selv. Vi skal ikke påtage os yderlige initiativer.

Desuden kan man også konkludere, at bestyrelsen er meget positiv for diverse

henvendelser og gerne bringer dem til debat for at høre medlemmernes mening.

Ved et bestyrelsesmøde trak Annegrethe lod blandt de indsendte svar, og Nini og Kåre

N55 vandt tre flasker rødvin.

Anders var for nylig til Emdrup Grundejerforenings generalforsamling, hvor følgende kunne

fremhæves:

Foreningen har en ny opdateret hjemmeside, www.emgf.dk.

Renoveringen af Emdrupvej blev debatteret.

Bus 42/43 nedlægges fra oktober måned af sparehensyn.

KFUM’s lokaler og område vil 16. juni blive benyttet til afholdelse af et stort festligt

arrangement, som denne dag ventes at præge dele af nærområdet. Enkelte beboere har udvist

betænkelighed ved arrangementet, men hverken Vejlauget eller Emdrup Grundejerforening

finder det relevant at bruge kræfter på at påvirke arrangementet, det er ikke inden for laugets

og foreningens arbejdsområde.

Kunstgræsbanen har fået et lysanlæg, der i løbet af vinteren har badet store dele af området i

skarpt lys om aftenen. Dette har været ekstremt uacceptabelt, og Anders m.fl. har kontaktet

kommunen med henblik på at justere på belysningen. Dette er sket, men de allernærmeste

beboere er fortsat utilfredse med afskærmningen og fortsætter med kontakt til kommunen om

problemet. Klager over lys fra kunstgræsbane ligger ikke inden for hvad Vejlauget beskæftiger

sig med, punktet er kun til orientering.

Som supplement har enkelte beboere sået tvivl om, hvorvidt afvandingen af

kunstgræsbanen er tilstrækkelig ved skybrud, idet Nøkkerosevej kort efter etablering af

banen var omdannet til en sø efter det kraftige skybrud den 2. juli. Dette er aldrig sket

før. Det er imidlertid også mere end 150 år siden, at der sidst har været så kraftigt et

skybrud i Danmark, så dette kan også være årsagen.

Anders får mange henvendelser udefra – fra organisationer og private firmaer osv. – som gerne

vil i kontakt med alle beboerne igennem Anders. I den forbindelse oplyste Anders, at disse

normalt vil blive ignoreret, men at eventuelt interessante henvendelser vil blive omdelt

sammen med anden information fra Vejlauget. Dette er imidlertid endnu ikke sket. Anders

satser på, at medlemmerne stoler på Anders’ dømmekraft i den henseende.

Endelig konstaterede Anders, at stort set alle postkasser var kommet ud til vejen, hvilket gjorde

det væsentligt lettere at omdele info og indkaldelser osv. til medlemmerne.

Kommentarer til formandens beretning:

Aksel N35: 1) Engvej belastes sikkert mere end Kærvej når den fremmede parkering øges.

2)Kunstgræsbanen må være dårligt afvandet, og afvandingen af den må gå til kloak, siden kloakken var

helt overbelastet ved regnskyllet den 2. juli 2011.

Tove N48: Hvorfor er der ikke ét vejlaug for hele området i stedet for flere mindre?

Svar fra Anders: Det har været forsøgt tidligere, da vejene blev private, men det gik i vasken, selvom det

forekommer som værende den ideelle løsning. Årsagen er, at der dengang var ret stor forskel mellem

vedligeholdelsesbehovet i de enkelte delområder, og denne forskel er af flere årsager øget siden.

Tillægssvar fra Annegrethe: Vejlaugene samarbejder i dag om brøndrensningen i hele området.

Leif EK11: Meget positiv i forhold til anlæggelse af grusfortove, da vore asfalterede fortove generelt er i

meget dårlig stand.

Lars Viggo N56: Udtrykte stor tilfredshed med sit grusfortov. Vi bør få undersøgt prisen for anlæggelse

af grusfortove overalt.

Jacob N36: Når Dong Energy lægger højspændingskablerne i jorden, kunne man overveje at bede dem

retablere fortovene som grusfortove?

Information fra Dong Energy’s hjemmeside under ”kundeservice” og ”kabellægning”:

Der graves fra oktober 2013 til januar 2014.

Kabellægningen ventes afsluttet februar 2014.

Beretningen blev godkendt.

4. Kassererens beretning

Kasserer Annegrethe N38 fremlagde årsregnskabet og knyttede hertil følgende kommentarer:

Konstaterede først med tilfredshed, at alle havde betalt kontingent. Det viste sig dog, at én

havde betalt to gange og en anden havde endnu ikke betalt.

Vi har i år færre renteindtægter, idet renterne er faldet.

Vi har haft flere udgifter fordi der sidst blev ordnet vej for to år.

Der er stadigvæk meget igen at reparere på vejene.

Økonomien i Vejlauget bestyres efter følgende principper:

Vi er nærige og samler til bunke.

Vi er forsigtige og placerer kun penge sikkert.

Vi har aldrig over 750.000 kr. stående i en bank, således at vi er sikret mod bankkrak.

Der var et enkelt spørgsmål fra Jacob N36, nemlig hvorvidt denne grænse på 750.000 kr. også gælder

foreninger. Svaret på dette var, at dette er tilfældet, idet vore konti står i kassererens og formandens

navne.

Beretningen blev godkendt.

5. Budget og kontingent for 2012

Kasserer Annegrethe N38 fremlagde budgettet for 2012, se dette.

Kontingentet for 2012 blev foreslået uændret 2.000 kr. pr. matrikel. Det blev varslet, at bestyrelsen

agter at sætte kontingentet op til 2.400 kr. pr. matrikel i 2013 for at øge opsparingen.

Budget og kontingent for 2012 blev godkendt.

6. Vedligeholdelsesplan

Kasserer Annegrethe N38 fremlagde vedligeholdelsesplanen for vore veje i 2012:

Skader udbedres årligt, vi agter at benytte samme firma som sidst, Arkil, da de lavede et godt

stykke arbejde.

Vedligeholdelsesplanen blev godkendt.

7. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 3. år. Følgende var på valg i år:

Anders N54a, formand, modtager genvalg

Aksel N35, suppleant, modtager genvalg

Peder N52b, suppleant, modtager genvalg

Der stillede ingen modkandidater op, så alle blev valgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år:

Vagn N45, revisor, modtager genvalg in absentia

Sten EK2, revisorsuppleant, modtager genvalg

Der stillede ingen modkandidater op, så begge blev valgt.

9. Vejbump

På generalforsamlingen orienterede Thomas EK9 på vegne af Bumpudvalget kort om status vedrørende

etablering af vejbump:

Efter den positive stemning vedrørende vejbump på sidste års generalforsamling er udvalget

gået videre med sagen.

Rettelse i forhold til sidste års udmelding: De påtænkte bump var ikke ”pænt bløde” at køre

over, tværtimod. Den påtænkte type vejbump var derimod meget hårde og ville kræve at man

holder 30 km/h over dem, ellers er det meget ubehageligt for såvel som personerne i den.

Af ovennævnte grund har Bumpudvalget i samråd med bestyrelsen besluttet at leje 1 stk. 40

km/h bump i en prøveperiode på tre måneder og placere det et sted på Emdrup Kærvej. På

grund af uventet lang leveringstid var bumpet ikke allerede monteret på tidspunktet for

afholdelse af generalforsamling. Det vil blive monteret i løbet af foråret.

I prøveperioden har alle mulighed for at køre over bumpet og danne sig en mening om det.

I løbet af og/eller efter prøveperioden vil Bumpudvalget – medmindre det viser sig at være en

skidt løsning – kontakte Københavns Kommune og søge om at få godkendelse til at montere i

alt 5 stk.: 3 på Nøkkerosevej og 2 på Emdrup Kærvej.

Alle medlemmer af Vejlauget opfordres til at give deres mening om vejbumpet til kende

løbende.

Efter prøveperiodens afslutning og efter kontakt med Københavns Kommune vil Bumpudvalget

og bestyrelsen tage endelig stilling til om vi skal investere i de 5 bump.

Den samlede udgift til disse bump vil ligge i omegnen af kr. 50.000, som i så fald trækkes fra

Vejlaugets beholdning.

Der vil som udgangspunkt ikke blive holdt afstemninger om det, så medlemmerne opfordres til

at give deres mening til kende om bumpet, gerne direkte til bumpudvalget, som består af Kåre

N55 og Thomas EK9.

10. Parkering

Sten Vile EK2 orienterede om mulighederne for at etablere parkeringsrestriktioner på vore veje

når/hvis belastningen fra fremmede biler øges – mange har jo allerede nu opdaget en rolig

langtidsparkering på vores vej, især den sydlige ende af Emdrup Kærvej:

Det er ifølge den nye vejlov – som i øvrigt er næsten umulig at læse og forstå – muligt at

etablere parkeringsrestriktioner på private veje.

Mulighederne for ordninger er følgende:

Privat P-firma

Disse gør det gratis, idet de tjener deres penge på at indkassere P-bøder.

Private P-firmaer kan være stride og har igen været i medierne.

Indførelse af 2-timers P-zone fra 7 til 23 i kommunalt regi.

I begge tilfælde får beboerne deres egen gratis P-licens.

NB! Hvis man ved hjælp af en trafiktælling kan dokumentere, at mere end 50 % af trafikken på

vejen ikke er relateret til beboerne, kan den føres tilbage til kommunalt regi.

Dette emne affødte en del kommentarer fra forsamlingen:

Anders N54a: Kunne man lave P-båse? Svar: Dette vil stadigvæk kræve P-restriktioner, det løser ikke

problemet i sig selv.

Inge EK11: Ser alarmklokkerne ringe og synes, at det er en rigtigt god idé at få en form for

parkeringsrestriktioner.

Katrine EK7: Hvis vi skal have en privat P-ordning, skulle alle vejene i området samles? Vi får jo alle det

samme problem. Generel enighed om dette i forsamlingen, og det gælder for så vidt også en

kommunal ordning.

Steen N33: Emnet er også vendt på Emdrup Grundejerforenings generalforsamling, så problemet er

ikke fremmed for andre vejlaug mv. i omegnen.

Aksel N36: Bryder sig ikke om ideen om at etablere endnu en betalings-P-zone.

Gert N38: Foretrækker at vente og se om det overhovedet bliver et problem, når Emdrupvej er ændret.

Formanden: Bestyrelsen ser på det!

11. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.

12. Eventuelt

Torben EK17: Er i festudvalget i forbindelse med vejlaugsfesten, men skal flytte og søger derfor en

afløser. Efter at ikke én, men adskillige – ja ligefrem mange – engle havde passeret gennem selskabet,

brød Annegrete N38 tavsheden og ville spørge Kaspers far i N29.

Tove N48: Er meget ked af det store grimme mudderhul på stien nede bag KFUM’s baner (i forlængelse

af Emdrup Engvej, ved enden af Gentofte Rende). Tove har prøvet at kontakte Københavns Kommune

vedr. hullet, men det viste sig at være en jungle at ringe sig igennem. Svar og kommentarer dertil:

Anders N54a: havde oplevet det samme, kommunen har udmeldt, at området jo ligger lavt og

naturligt er mudret, så det er svært at gøre noget ved.

Naomi N53: Kender kommunen fra tæt hold og vil gerne se på det.

Mogens N31: Har tidligere haft stort held med at kontakte internetservicen ”Giv et praj” under

Københavns Kommunes. Adressen er: givetpraj.kk.dk.

Formanden takkede derefter for god ro og orden på generalforsamlingen.

Deltagere på generalforsamlingen:

EK1 Jørgen Bych

Anne Marie Bych

EK2 Sten Vile

EK7 Katrine Nedergaard

EK9 Thomas Schoubye Poulsen

EK10 Willy Jørgensen

EK11 Inge Kristiansen

Leif Kristiansen

EK14 Piet van Tilburg

EK17 Torben Karstensen

N27 Hugo Petersen

N31 Mogens Frederiksen

N33 Steen Rydahl

N35 Aksel Rønne

N36 Jacob Schächter

N38 Annegrethe Hansen (st.)

Gert Nielsen (1. sal)

N48 Aage Møller

Tove Møller

N52a Lars Mørch

N52b Peder Skogstad

N53 Noomi Markersen

N54a Anders Beck

N56 Lars Viggo Høyer

N57 Bjarne Schliemann

N60 Ymi Asanovski

Bestyrelsen består herefter af følgende:

N54a Anders Beck Bestyrelsesmedlem, formand

N38 Annegrethe Hansen Bestyrelsesmedlem, kasserer

EK9 Thomas Schoubye Poulsen Bestyrelsesmedlem, sekretær

N35 Aksel Rønne Suppleant

N52b Peder Skogstad Suppleant

**********

Referat af generalforsamlingen den 4. april 2011

1. Godkendelse af referatet fra sidste års generalformsamling

Godkendt uden protester.

 

2. Valg af dirigent

Vagn Aagaard Knudsen, N45 blev valgt.

 

3. Formandens beretning

 • Fredag d. 31.12.2010 på årets sidste dag døde Ingrid Peitersen N44. Ingrid var impliceret i en trafikulykke og døde kort efter på hospitalet. Der Iagttagedes en kort stilhed.
 • Til- og fraflytninger:
  • 1/7-2010 Joyce Jarnvig solgte N36 til Lone Lauersen og Jakob Schächter
  • 1/8-2010 Lone Engsig har solgt sin andel af N37 til Marianne Gjedde Nielsen og sønnen Johan
  • 1/8-2010 Ketty Gärtner EK 15 solgt til Annette og Christian Frandsen
  • 1/9-2010 Boet efter Henning Bych EK17 solgt til Diddan og Torben Rahn Karstensen
  • 1/3-2011 Lars og Jeanette EK7 solgt til Katrine Nedergård og Jack Ekman
 • Anders ønskede god vind fremover til de, der er flyttet og i særdeleshed velkommen til de ny beboere i dette lille åndehul i storbyen.

 

I forbindelse med sidste generalforsamling blev det besluttet at oprette to udvalg, nemlig et asfalt-gør-det-selv-team og et bump-udvalg.

 

Asfalt: Som følge af en brækket arm blev et storstilet forsøg opgivet. Den påtænkte kolde asfalt er sandsynligvis heller ikke så holdbar som vi først antog.

 

Anders takkede Jørgen Bych for mangeårigt samarbejde på asfaltfronten. Nu er det på tide at finde en ny entreprenør, bestyrelsen er på sagen og har indhentet konkrete tilbud fra to entreprenører.

 

Bump: Der er i løbet af året sket lidt på dette felt, og i forbindelse med generalforsamlingen er der omdelt en folder med information vedr. vejbump. Der henvises til punktet i dagsordenen.

Sager siden sidst blev opremset:

 • Ulovligt placerede skraldespande på fortovet ved Nøkkerosevej 54­-56. Problemet blev løst efter nogen tids dialog med Anders’ aktive medvirken.
 • Nyrenoveret fortov ved Nøkkerosevej 53 ødelagt på grund af cementblokke, men nu nogenlunde udbedret efter henvendelser fra Anders.
 • En palleløfter og et par hjulsæt fra en meget stor lastbil har lavet store huller i fortovet på Nøkkerosevej ved EK17. Seancen blev i gerningsøjeblikket fotograferet, og Budstikken blev kontaktet med henblik på at erstatte skaderne. Budstikken afviste klagen og henviste til den vognmand, der har kørt for dem. Vognmanden afviste også. Problemstillingen blev kompliceret af, at NCC’s såkaldte mikrohold i stedet for at give et tilbud på reparation af det største hul reparerede hullet. Efter Anders’ protest over dette har NCC endnu ikke vovet at sende en regning for reparationen, denne regner vi ikke med at se. Sagen er nu droppet, vi orker ikke mere, og vi har fået en pæn reparation af noget af skaden. En speget sag.
 • Hjørnet mellem Emdrup Kærvej og Nøkkerosevej lider voldsomt under lastbils‑ og bustrafik til/fra fritidshjemmet. En lastbil med Hørkram malet på siden bidrager væsentligt.
 • Vejfestudvalg efterlyses – er der nogen, der kan huske hvem der fik tjansen?
 • Foreslår en fælles fejedag.
 • Foreslår at overveje grusfortove overalt.

 

Kommentarer til beretningen

 • Kåre N55: Sidder i bestyrelsen i fritidshjemmet Skrænten og vil gerne tage sig af Hørkram bilen nævnt ovenfor.
 • Kåre N55: Påpeger, at man skal anvende Slotsgrus™ eller tilsvarende grus i forbindelse med reparation af grusfortove.
 • Aksel N35: Foreslår samlet indkøb af grus.
 • Steen N33: Det bør overvejes at anvende pullerter for at beskytte fortovet der hvor Hørkram bilen næsten dagligt kører over fortovet med det ene hjulsæt. Dette vil dog sandsynligvis flytte belastningen til det modstående fortov.
 • Mogens N31: Anbefaler brug af kold asfalt efter at have eksperimenteret på eget fortov
 • Bjarne N33: Mener at grusfortove er en stor fordel, blandt andet fordi man ikke behøver gruse om vinteren, det er indbygget.
 • Jens EK3: Synes godt om en fejedag, men der bør være en stor flok deltagere. Vagn N45 mener at en form for gruppepres i form af åbenlys hygge blandt deltagerne er tilstrækkeligt. Og Steen N33 støtter også en fælles fejedag.
 • Annegrete N44: Spørger sin gemal om hvem har meldt sig til festudvalget i år, han ved det sandsynligvis.

 

4. Kassererens beretning

Kasserer Annegrethe Hansen fortalte:

 • Det har været et stille år.
 • Kontingentet er sat op for første gang i mange år.
 • Vi har færre renteindtægter end tidligere, dette skyldes det generelt lavere renteniveau.
 • Vi har betalt færre gebyrer end tidligere.
 • Vi har flyttet på nogle midler for at få en lidt højere rente.
 • Vi har valgt at holde os til konti med 1 års opsigelse og acceptere lidt lavere rente, da alternativt 3 års binding kan give andre ulemper.
 • Vi holder generelt en forsigtig linje i forbindelse med opbevaring af vore midler og holder os derfor fra aktier og andre risikobetonede investeringsformer.

 

Kommentarer til beretningen

 • Jens, EK4: Foreslog 3 års binding for nogle af midlerne.
 • Anders, N56: Tre års binding fraskriver os muligheden for at få en bedre rent om f.eks. 2 år. Det vil i sidste ende altid være et spil.

 

Kommende vedligeholdelsesarbejder

 • Vi skal muligvis have bump på vejene, mere om det senere.
 • Der skal repareres veje efter to vintre nu. Økonomisk bliver regningen forventeligvis mindre end dobbelt så høj som en typisk regning efter ét år.

 

Budget for 2011

Budgettet bliver som tidligere. Der var ingen kommentarer til dette.

5. Valg til bestyrelsen

Der stillede ikke nye kandidater op til nogen poster, og alle på valg stillede op igen og blev dermed genvalgt.

6. Vejbump

Der blev på dagen for afholdelse af generalforsamlingen omdelt en lille informations­folder med oplysninger vedr. bumpudvalgets tanker og ideer vedr. eventuelle fremtidige vejbump på vejene. På generalforsamlingen gennemgik Thomas EK9 og Kåre NN55 folderens indhold. Herunder uddrag af teksten fra folderen:

Baggrund

Flere medlemmer har ønsket at begrænse hastigheden af trafikken på vejene ved hjælp af vejbump. Ønsket er blevet mere udtalt de senere år efter at der er flyttet flere familier til området med mindre børn. Beboere uden hjemmeboende børn kan imidlertid lige så vel have glæde af hastighedsbegrænsningen da vejene generelt bliver mere sikre at færdes på.

 

Type af bump

Vi vil foreslå en løsning med vejbump, som monteres på vejen og som kan demonteres igen, for eksempel i forbindelse med renovering af asfalt. Den foreslåede type vejbump er samlet af standardiserede enheder, hvilket gør prisen meget lav.

Vi foreslår at holde 50-70 cm fri mellem bump og fortov, således at cyklende bekvemt kan køre forbi dem uden at føle sig mast. Der placeres ingen stolper ved enden af bumpene, og derfor begrænser de parkeringsmulighederne mindst muligt.

 

Placering af bump

Vejbumpene placeres væk fra indkørsler, men gerne ud for havelåger. Vi agter i høj grad at kopiere placeringen af bumpene fra de nærliggende veje: På Emdrup Kærvej har vi valgt at placere et bump ud for nr. 5 og 4 samt et ud for nr. 15 og 14. På Nøkkerosevej desuden midt mellem Kærvej og Mosevej samt midt mellem Mosevej og Engvej. Endelig vil vi placere et bump på Nøkkerosevej ind mod det blinde stykke, da mange desværre overser ”blind vej” skiltet og bliver skuffede når de tror de kan komme igennem. Dette resulterer ofte i kraftig acceleration og for høj hastighed på denne del.

Ved etablering af bumpene udvides den eksisterende 30 km zone, som i dag går fra Frederiksborgvej til idrætspladsen på Nøkkerosevej samt på alle sidevejene undtagen Emdrup Kærvej.

 

Skilte

Derfor skal vi fjerne to 30 km skilte på/ved Nøkkerosevej samt etablere et nyt 30 km skilt på hjørnet af Emdrup Kærvej og Emdrupvej.

Kommentarer og spørgsmål til vejbump

Aksel N35: Skal bumpene finansieres af fælleskassen, som sparer op til en generel vejrenovering, eller skal de betales som et engangsbeløb af alle?

Jens EK4: Foreslår at lade fælleskassen betale, da det kommer alle til gode. Vi kan i øvrigt evt. selv montere bumpene for at holde udgifterne nede?

Anders N54: Læste op af vedtægterne og sandsynliggjorde, at det er op til en fortolkning af denne, hvad vi kan tillade os. Nævnte også mulige krav til stemmer ved en (ekstraordinær) generalforsamling.

Villy EK10 og Naomi N53: Udtrykte bekymring vedr. parkeringsforhold på vejene, som jo ikke er optimale i forvejen.

Marianne N37: Bump er hårde at køre over og ikke gode for ryggen.

Jens EK4: Emdrup Kærvej trafikeret end nabovejene netop på grund af manglende bump – mange bilister ved at der ikke er bump og vælger denne vej selvom der er en kortere rute, men med bump.

Flere udtrykte støtte til projektet.

Flere udtrykte bekymring over for projektet.

Der blev foretaget en uofficiel, vejledende og uforpligtende afstemning ved simpel håndsoprækning om holdning for/imod at etablere vejbump. Resultatet viste en meget stor overvægt til fordel for etablering af vejbump. En endelig beslutning tages ved en fremtidig generalforsamling, evt. ekstraordinær. Der vil blive stillet krav til deltagerantal og stemmer for/imod (f.eks. min. 60 % for) før beslutningen kan erklæres gyldig.

Bumpudvalget fortsætter sit arbejde, og beboerne vil løbende blive holdt orienteret.

7. Indkomne forslag

Ingen.

8. Eventuelt

 • Det har været oppe i medierne, at beboere på private veje skal til at betale for vejbelysningen. Denne beslutning er imidlertid omstødt, så alle kan ånde lettet op.
 • Mogens N31: Foreslår snerydningsøl i forbindelse med snerydning for at få flere ud og rydde sne. Formandens svar til dette var, vejlauget intet-som-helst med snerydning har at gøre. Kommunen henvender sig årligt til Anders for at gøre opmærksom på manglende snerydning og beder Anders påpege reglerne overfor beboerne, nemlig at alle er forpligtet til at rydde ud til midten af vejen ud for deres matrikel. Dette gør de færreste, hvilket er årsagen til Mogens’ idé.

 

Deltagere

Matrikel: Beboer(e):
EK1 Jørgen Bych
EK4 Jens Schelde
EK7 Jack Ekman
EK9 Thomas Schoubye Poulsen
EK10 Villy Jørgensen
EK15 Christian Frandsen
EK18 Sigurd ÖhströmIngelise Öhrström
N25 Karin Nielsen
N31 Mogens Frederiksen
N33 Steen Rydahl
N35 Aksel Rønne
N36 Lone LaursenJacob Schächter
N37 Marianne Nielsen (1. sal)
N38 Annegrethe HansenNanna Johnsen
N45 Vagn Aagaard Knudsen
N48 Aage MøllerTove Møller
N52B Peder Skogstad
N53 Naomi Markersen
N54A Grethe BeckAnders Beck
N55 Kåre Rønne
N56 Lars Viggo Høyer
N57 Bjarne Schliemann
N60 Ymi Asanovski

 

Referat af generalforsamlingsmødet i Vejlauget Nøkkerosen den 19. april 2010.

1.  Formanden Anders Beck bød velkommen.

2.  Valg af dirigent. Michael Pedersen, N 47 blev valgt med applaus.

3.  Formandens beretning.

Døde

Anders omtalte, at to af vejlaugets medlemmer var døde siden sidst.

Lis Rasmussen, EK8 der et års tid deltog i bestyrelsesarbejdet på fortrinlig måde, døde i februar sidste år.

Henning Bych døde sidst på vinteren i år ganske pludseligt.

Begge vil blive savnet, og forsamlingen holdt et øjebliks stilhed.

Ændringer i medlemsskaren

Anders nævnte også,

– at Ketty Gärtner, EK15, var kommet på plejehjem i juli sidste år,

– at Thomas og Ida Poulsen med to, snart tre, børn var flyttet ind i EK9 efter Birgit og Erling Jacobsen,

– at Joyce Jarnvig i N-36, havde solgt sit hus få dage forinden,

– at Lone Engsig N-37 øverst havde solgt sin lejlighed.

Skader

Han fortsatte med at berette om en skade på fortovet, der var indtruffet i januar 2009, ud for EK14. Det tog næsten seks måneder at få afsluttet. Det var så heldigt, at Anders selv havde set en chauffør lave skaden, men mandens firma skubbede – efter en del kontroverser – sagen over på sit forsikringsselskab, der prøvede med alle midler at trække sagen i langdrag. Den endte med, at selskabet måtte betale for skadens udbedring og en regning fra foreningens advokat på ca. 4.000 kr.

Anders havde også henvendt sig til KI /KFUM om skader på Nøkkerosevej vest for vores del af vejen, men havde ikke fået svar på sin henvendelse.

Pullerter

Bestyrelsen har bearbejdet spørgsmålet om, hvorvidt foreningen skal forsøge at få opsat pullerter  ved hjørnerne. Stålpullerter som dem, der er anbragt over for indgangen til idrætsanlægget, koster ca. 2000 – 2500 kr./stk. (opsat). Skal vi opsætte pullerter, skal det efter bestyrelsens mening gøres ordentligt. Det betyder, at der foruden de fire på hjørnerne skal opsættes to pullerter over hver vej for at hindre de store biler i at lave et “herresving” op over fortovskanten. Udgiften bliver så i alt 36000 kr., og for de penge kan der dog udbedres nogle skader. Dertil kommer, at vi måske snart skal renovere gade- og fortovsbelægning, så alt i alt er idéen måske ikke så velegnet til os. Men på Emdrupgårdsvej er alle glade, for de har fået en del af trafikken skubbet hen til os.

Renovering

Vinteren har været hård vejene, og der er opstået nogle atypiske revner i asfalten, som DSB bekostede i den østlige ende af Nøkkerosevej for en 8-9 år siden, og den skal repareres lige som andre skader på vejene. Anders fortalte, at han havde kontaktet NCC for at høre på priser. NCC har oplyst, at opretning af kantsten er vigtig at få gjort først, for ellers kommer vi til at betale to gange. Det vil koste ca. 750.000 kr. for foreningens område. Dertil kommer en Marius Pedersen-belægning til ca. 450.000 kr. Dertil skal lægges moms.

Anders opsummerede situationen således: Vi har sparet ca. 500.000 kr. op, men skal vi renovere nu, må hver parcel hoste op med yderligere ca. 25.000 – 30.000 kr.

Anders nævnte, at man i Norddjurs Kommune sparer en del penge på vejreparationer, fordi de gør arbejdet ordentligt. Kommunen havde været omtalt et par gange i dagspressen. Hullerne skal renses og smøres godt, inden den varme asfalt kommes i, og der skal stampes ordentligt til niveau. Det sidste er vigtigt.

Andre vejlaug

Vagn Aagaard Knudsen, N45, havde arrangeret et møde for vejlaugene i Emdrup Grundejerforning, og af det kunne man uddrage følgende lærdom, fortalte Anders, da Vagn var forhindret i at komme:

 • Kontingentet svinger fra ca. 600 til ca. 3.600 kr. pr. år, de fleste betaler ca. 2.000 kr.
 • Nedlægning af elkabler i vejene er udskudt til 2013
 • Et af vejlaugene reparerer selv huller i asfalten. Formanden spurgte om frivillige ville melde sig til et forsøg i Nøkkerosens område.
 • Kommunen accepterer – efter ansøgning – plantekasser af størrelsen 40x40x40 cm brugt som beskyttelse af hjørner og kantsten.
 • NCC dominerer markedet for vejreparationer, men der er andre, fx ABCOL og COLAS, Pihl o.a.
 • Mange af vejlaugene var glade for grusfortove, da de er nemme og billige at reparere.
 • Emdrupgårdsvej står lige for en større renovering af veje og fortove.

4.  Fremlæggelse af regnskabet

Kasserer Annegrethe Hansen fremlagde regnskabet for 2009. Året havde budt på rimeligt gode renter, og da der havde været få udgifter til skader, var det baggrunden for overskuddet på godt 83.000 kr. Forsamlingen godkendte regnskabet.

5.  + 6. Budget og vedligeholdelsesplan

Der er budgetteret med et kontingent på 2.000 kr. for 2010 mod 1.600 kr. i 2009. Stigningen sker, for at vi kan spare noget mere op, så vi skal låne mindre, når renoveringen står for døren. I år regner bestyrelsen med udgifter til reparationer på 20.000 kr. og en udgift til brøndrensning på 2.400 kr., hvilket skulle give et overskud lige som i år. Det fremgår af vedligeholdelsesplanen, at bestyrelsen næste år vil indhente tilbud på større reparationsarbejder.

Herefter drøftede forsamlingen formandens beretning.

Aksel Rønne Pedersen, N35 og Lars Høyer meldte sig på opfordring fra formanden til at gøre forsøg med egne asfaltreparationer. Anders Beck kontakter vejlauget, der kan det der med egen reparation, så vi kan finde ud af, hvorledes det kan gøres. Hugo Petersen, N- 27, kender en lille entreprenør, der måske er billigere end NCC og andre store foretagender.

Mogens Frederiksen, N-31, spurgte, om bestyrelsen var parat til at opkræve kontingent i to omgange gange pr. år, nu hvor beløbet blev så stort. Det var der ikke stemning for, hverken i bestyrelsen eller i forsamlingen som sådan.

7.  Valg til bestyrelsen

Steen Rydahl ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen, og Anders takkede Steen for tro tjeneste gennem 9 år, og betænkte ham (og Karen) med tre flasker vin. Bestyrelsen foreslog Thomas Poulsen EK9 til den ledige bestyrelsespost, og Thomas blev valgt med applaus.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Aksel Rønne Pedersen og Peder Skogstad blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Vagn Aagaard Knudsen blev genvalgt som revisor, og Steen Vile blev genvalgt som revisorsuppleant.

9.  Indkomne forslag

Thomas Poulsen fremlagde sit ønske om at få anlagt bump på EK og spurgte, om nogen vidste, hvorfor der ikke var andre bump i foreningens område end det, der ligger ud for KFUM’s hus på Nøkkerosevej. Mogens Frederiksen oplyste, at der i sin tid ikke vare tilstrækkelig interesse blandt beboerne, som på det tidspunkt ikke længere havde små børn hjemme.

Thomas efterlyste priser, men ingen fremkom. Kåre Rønne, N55, oplyste, at bump ikke længere var så dyre som for 10-15 år siden, og at de tilmed var bedre, samt at nogle var flytbare, hvilket kan have betydning, da det ikke altid er nemt at placere bump i forhold til indkørsler. Der findes bl.a. smalle bump, skildpadde-bump og modulopbyggede bump, sagde han. Han tilføjede, at vi sikkert kan få et af firmaerne til at komme med et fuldt og færdigt tilbud på et bump, så vi bedre kan tage stilling til sagen. Kåre og Thomas arbejder videre på sagen.

Annegrethe kunne fortælle, at kommunen gerne bakker op om et projekt, selvom ikke alle beboere ønsker bump.

10.  Eventuelt

Kåre gjorde sig til talsmand for at bruge erfaringerne fra de andre vejlaugs arbejde med renovering.

Aksel mente, at vi måske hellere skal bruge penge på at oprette kantsten nu, da renten er så lav. Anders var ikke tilhænger heraf. Han henviste til regnskabet, hvoraf fremgår, at vi det seneste regnskabsår har fået godt 18.000 kr. i rente. Leif Kristiansen gjorde opmærksom på, at EK med den krumme vejbane og de høje kantsten ud for hans hus gav hans gæster skrammede navkapsler og bildøre. Det er derfor ikke lige meget hvilken rækkefølge og hast man lægger for dagen, når man renoverer.

Anders Beck og Mette Haahr Andersen N51, sluttede af med at anbefale, at vi alle melder os til vejfesten i juni, så vi kan lære hinanden bedre at kende. En invitation er blevet omdelt, og det er bl.a. Mette, der står for arrangementet.

Til allersidst takkede dirigenten, Michael, for udvist ro og orden, og vi kan passende takke Michael for, at alt gik, som det skulle.

Og til allersidst gav vejlauget øl og sodavand.

Deltagere:

Erik og Karin Nielsen, N25

Ingrid og Vagn Peitersen, N44

Willy Jørgensen, EK10

Bjarne Schleimann, N57

Grethe Beck, N54A

Ymi Asanovski, N60

Tove og Aage Møller, N48

Mette Haahr Andersen, N51

Michael Pedersen, N47

Leif Kristiansen, EK11

Mogens Frederiksen, N31

Hugo Petersen, N27

Sigurd Öhrström, EM18

Piet van Tilburg, EK14

Steen Vile, EK2

Annegrethe Hansen, N38

Anders Beck, N54A

Steen Rydahl, N33

Kåre Rønne, N55

Thomas Poulsen, EK9

Referent Steen Rydahl