Info 1-10

Info 1.

Kære alle.

Som det vil være en del bekendt, er vejlauget Nøkkerosen repræsenteret på Internettet på adressen: www.vejlaug.subnet.dk , starten gik d. 18.08.00 kl. 15.24.23.[NB adressen er i januar 2009 ændret til: www.andersbeck.dk –> vejlaug.]

Næppe alle har adgang til dette medium, og det er bestyrelsen magtpåliggende, at alle relevante informationer, når alle medlemmer. Derfor denne info. 

En væsentlig mulighed på hjemmesiden er “opslagstavlen”, hvor man kan kommunikere, altså stille spørgsmål og forslag. Et uddrag af den verserende debat følger her: 

  • – er der behov for at medlemmerne kan låne værktøj af hinanden, og skal dette formidles via vejlauget? Der tænkes på motorsave, trailere, afløbssplit m.m.
  • – skal vejlauget indlade sig på at forestå snerydning? Vi skal huske, at det koster penge, men hvad mener vi om forslaget?
  • – en af henvisningerne på hjemmesiden, handler om medlemmerne. Medlemmerne er nævnt efter princippet: kvinden før manden (ligesom i det virkelige liv), men er der fejl? Hvis der er fejl, så lad mig det vide! Telefonnumre er ikke anført.
  • – et væsentligt spørgsmål i øjeblikket er udgiften til tinglysning. Bestyrelsen er i fuld gang med at få sikre informationer. Når svaret er klart, skal informationen tilflyde medlemmerne hastigt. Indtil videre har vi valgt, at trække tidspunktet for tinglysningen, til vi er sikre. Vi vil helst undgå, at skulle hente yderligere beløb som vores første gerning.
  • den nuværende overenskomst med kommunen udløber 30.9.00. I henhold til denne overenskomst, har et hidtil uafklaret forhold været, hvorvidt der er gæld til kommunen. Uformelt har jeg haft telefonisk kontakt med Københavns Kommune, Vej & Park og fået oplyst, at der er gæld. Gælden opgøres for hver vej for sig. En vejs samlede gæld deles ud mellem grundejerne efter et princip, hvor facadelængde tæller med 50%, grundværdi og grundareal hver 25%. Derfor varierer gælden pr. grundejer – afhængig af de nævnte forhold. Emdrup Kærvejs gæld er i alt ca. 1000 kr., hvilket vel betyder 50-100 kr. for den enkelte grundejer. For Nøkkerosevejs vedkommende er gælden ca. 50.000 kr. hvilket betyder 800-1200 kr. pr. parcel. Disse tal skal tages med det forbehold, at der er tale om mundtlig telefonisk information. Kommunen vil tilsende den enkelte grundejer en opkrævning. Disse beløb er i sagens natur vejlauget uvedkommende, men vi vil naturligvis forsøge, at få en dokumentation for gælden, når opkrævningerne dumper ind i postkassen.
  • – det er uklart for mig, hvem der rent faktisk har adgang til Nettet. Hvorledes kan jeg få denne information?
  • – P.S. (nej ikke: hvad synes De om skriften), men: Hvad synes I om brevpapiret. Dette er en fotokopi, men skriften er holdt i økologisk grøn, og logoet er som aftalt en Nøkkerose i et Kær.

 

NYTÅRSINFO (INFO 2.)

Det gamle år rinder ud. 

Siden det første Info udkom, er der sket meget lidt i vores vejlaug. Sådan må det nok være, når den første hektiske aktivitet har lagt sig. Som I alle har erfaret, er der som besluttet på den stiftende generalforsamling, sendt kontingentopkrævninger ud. Kassereren glæder sig over, at der også er blevet betalt.

Nu skal vi så til at arbejde praktisk med de egentlige opgaver. 

Status lige nu er følgende:

Vi afventer fortsat svar fra Told og Skat på, hvad det skal koste at få tinglyst medlemsskabet i vejlauget. Vi tror (forsigtigt), at det er til vores fordel, at det trækker ud med det officielle svar.

Vi afventer ligeledes en reaktion fra Københavns Idrætsanlæg vedrørende et bidrag fra Emdrupparken.

Vi forhandler med et enkelt vejlaug (men snart et til) om den konkrete grænse-dragning mellem vore arealer.

Vi har planer om et samarbejde med de øvrige vejlaug vedrørende diverse praktiske opgaver med henblik på at opnå bedst mulige priser. 

Bestyrelsen har bemærket, at mange har været flittige til at renholde fortove og rendesten, nogle har været flittigere end andre.

Alle opfordres til at holde rent. Det er til alles gavn, og det pynter. 

Vi gør atter opmærksom på vores hjemmeside: www.vejlaug.subnet.dk.

Der er link til Emdrup Grundejerforenings nye hjemmeside, og der er en opslags-tavle, som gerne må benyttes flittigt. 

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Info 3.

Kære medlem af vejlauget. 

Denne infoskrivelse handler alene om den tilsendte slutopgørelse vedrørende den gamle vejoverenskomst. 

De fleste har indenfor den seneste uges tid modtaget et lyserødt girokort fra Teknisk Direktorat, gironummer 9 50 28 58. Beløbet dækker den restgæld, som vi hver især havde ved vej-overenskomstens afslutning d. 31.09.2000. 

Det er givet, at hver grundejer på dette tidspunkt faktisk havde en gæld til kommunen. 

Det er imidlertid bestyrelsens opfattelse, at Københavns Kommune bør kunne dokumentere de enkelte beløb. Det synes urimeligt, blot at fremsende et krav, som den enkelte grundejer umuligt kan vurdere rimeligheden af. 

Bestyrelsen anmoder derfor det enkelte medlem om, at vente lidt med at betale girokortet. 

Betalingsfristen er sat til cirka 10.08.01. Bestyrelsen vil i god tid vende tilbage med oplysning om, hvorledes kommunen har reageret. 

  1. Vent med at betale girokortet, men gem det omhyggeligt.
  2. Afvent besked fra Vejlauget om, hvad vores forhandling resulterer i.
  3. Vi er opmærksomme på, at man pådrager sig et rykkergebyr på 250 kr., hvis man betaler for sent, så vær forberedt på at betale, når du hører fra os.

 

Info 4.

Til alle vejlaugets medlemmer! 

Vedr.: Betaling af den gamle gæld til Københavns Kommune.  

Du har tidligere modtaget et brev fra vejlaugsbestyrelsen, der opfordrede til at vente lidt med at betale slutopgørelsen vedrørende den gamle vejoverenskomst. (Info 3.) 

Årsagen var, at bestyrelsen ønskede at få dokumenteret beløbenes størrelse. 

Vi har fået et delvist svar fra kommunen, som sandsynliggør størrelsen af de opkrævede beløb. 

Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer til at betale snarest!

 

Det drejer sig om girokonto 9 50 28 58 – Teknisk Direktorat. Lyserødt girokort.

 

Betalingsfristen er 10.08.2001.

Vi har modtaget en opgørelse vedrørende Nøkkerosevej, men ikke vedrørende Emdrup Kærvej.

Opgørelsen viser udgifter afholdt i det seneste år på Nøkkerosevej, men ikke om der ved periodens start var en saldo. Dette sidste moment vil dog blot fordyre vores mellemværende. 

Vi har besluttet, at opfordre til at medlemmerne betaler for at undgå rykkergebyr, men vi vil stadigvæk forsøge at få dokumenteret beløbsstørelserne. 

Det glæder bestyrelsen, at så mange har fulgt opfordringen og har fået renset fortove og rendesten. 

Glædelig sommer. 

Hvis nogen er i tvivl, kan Anders Beck, Steen Rydahl eller Gert Nielsen kontaktes. 

 

Info 5.

(Jule- og Nytårsinfo). 

Kære alle medlemmer af Vejlauget Nøkkerosen. 

Allerførst Glædelig jul og godt nytår til alle. 

Året rinder ud, og det er på sin plads, at se tilbage på det første hele kalenderår i vejlavets historie. 

Året har været stille, formelt har vi fået aftalt en fællesordning med nabovejlaugene, hvad angår tømning af vejbrønde. Det er endnu ikke sket, trods forsikring om det modsatte. Bestyrelsen har påpeget det, og forventer at tømning vil ske i begyndelsen af det nye år. 

Grænsedragningen mod Emdrupgårds Villabys Grundejerforening (Mosevej + Engvej) er rendt ind i nogle tekniske detaljer, som skal debatteres på et møde i januar 2002. 

Vi vedtog at få repareret huller i vejen i efteråret, og vi skulle prøve at gøre det selv for at holde omkostningerne nede. En rejse til Sydfrankrig samt en periode med styrtregn medførte, at det ikke blev til noget. Det er min opfattelse, at når forårssolen varmer igen må bestyrelsen indhente det forsømte. 

Det glæder os meget, at så mange har været flittige til at holde rent på fortove og fortovskanter.  

Her i vintermånederne risikerer vi, at der falder sne, og man har pligt til selv at sørge for snerydning af fortovet. Når man har ryddet, kan man med fordel sprede lidt salt og grus på fortovet. Spar lidt på saltet af hensyn til planter og hundepoter. 

Kantorparkens beboerforening har fået et brev, som opfordrer til, at hunde ikke bruger vores areal som toilet. Jeg ved ikke rigtigt, om det har hjulpet. Jeg har ikke modtaget svar fra dem. Jeg finder både efterladenskaber samt plastposer rundt omkring. 

Endnu engang: Glædelig jul!!!  Husk at klikke ind på vejlaugets hjemmeside, og skriv et indlæg på opslagstavlen en gang imellem. Adressen er: www.vejlaug.subnet.dk

 

Info 6.

Til Vejlauget Nøkkerosens medlemmer. 

Efter generalforsamlingen d. 22 april, har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand = Anders Beck, Sekretær = Klaus Knudsen, Kasserer = Steen Rydahl.

 Efter kontakt med Kommune Teknik er det blevet oplyst, at der tømmes vejbrønde i uge 22, hvilket vil sige [mandag d. 27 maj – fredag d. 31 maj]. Den nøjagtige dato kunne ikke oplyses. Den enkelte grundejer, der har en vejbrønd ud for sin grund opfordres til, at drage omsorg for at der ikke holder parkerede biler over vejbrønden, så folkene ikke kan komme til. Det er naturligvis svært at sikre, men fortæl til de, som I har aftaler med f.x. håndværkere, at vejbrøndene skal holdes fri. 

Torsdag d. 16 maj, kl. 17.00 mødes bestyrelsen samt andre interesserede, hos Jørgen Bych. Påklædningen skal kunne tåle snavs, thi vi skal ordne asfaltarbejde på veje og fortove. Enkelte grundejere har fået pålæg fra kommunen, men det er planen, at ordne lidt mere end hvad kommunen forlanger.

 Til de, der har svaret på henvendelsen vedrørende redskaber og samarbejde.

Det understreges, at denne aktivitet ikke formelt har noget at gøre med vejlauget; blot er den personkreds som aktiviteten tilbydes den samme som personkredsen i vejlauget. Der er i alt indkommet XXX svar. De, der ikke har svaret vil opleve, at nedenstående box er næsten tom! Imidlertid er det aldrig for sent, så hvis du fortryder så henvend dig blot til undertegnede. 

Følgende redskaber haves:  (Det er de tilsendte udtryk, der anvendes.)

Ukrudtsdamper, Trillebør, El-Hækkesaks, Trillebør, Græsslåmaskine, Højtryksspuler, Benzindreven motorsav, Lille trailer, Plænetromle, Diverse håndværktøj, Højtryksspuler med afløbsspuling, Kædesav, Hækkesaks, Trailer, Ukrudtskoger, Kædesav, Luftpudeplæneklipper.

 

Følgende redskaber er der ønsker om:

Meget høj stige (8m), Højtryksspuler, Gasbrænder, Havetromle, Stillads, Kompostkværn, Kompostkværn, Gasbrænder, Pælebor, Lang stige, Trailer, Tvangsblander 40/80 l, Pælebor, Trailer, Ukrudtsbrænder, Trillebør, Højtryksrenser.

 

Hvad vil du investere:

Følgende beløb er nævnt: 0kr., 300-500kr., 500 kr.

 

Hvad vil du bruge pr. år:

Følgende beløb er nævnt: 0 kr., 100 kr., 250 kr., 300-500 kr., 500 kr.

 

Jeg synes, at det ser fornuftigt ud, så jeg indkalder til et møde. Jeg giver de, der ikke har svaret nogle dage til at fortryde, hvorefter I får en mødedato omdelt. Husk at kigge ind på hjemmesiden.

 

Info 7.

Kære medlemmer af Vejlauget Nøkkerosen. 

Allerførst: velkommen til vore to nye medlemmer på adressen Emdrup Kærvej 31 sal., nemlig Kristina Stokholm og Martin Bomholtz. 

For min del er ferien desværre slut. 4 ugers rundrejse i USA med familien har været en fantastisk oplevelse. 

Desværre har vores hjemmeside været gået i sort. Som I kan se på adressen, er det en gratis-hjemmeside, (mellemnavnet ’subnet’ antyder dette).  Efter en del bryderier, tror jeg nok, at jeg har fået hjemmesiden på plads igen, desværre med et nyt navn: www.emdrupvejlaug.subnet.dk . Jeg beklager besværet, men føler mig sagesløs; og hjemmesiden er fortsat gratis. 

Vore to veje har fået udbedret nogle huller. Jeg synes, at det er OK.

Vi har ligeledes fået renset vore vejbrønde, og da der er ikke sendt mig meddelelse fra Kommune Teknik om, at enkelte brønde ikke skulle være tømt, så jeg antager, at alle er i orden.  

Med hensyn til redskabsordningen, så mødtes Piet (EK 14) og Peter (EK 13) hos mig lige før ferien. De øvrige, der havde vist interesse for sagen kunne af forskellige grunde ikke deltage. Vi enedes om, at forsøge at køre et ”gratisprincip”, hvilket betyder, at de deltagende laver en mundtlig aftale om, at vi tvangfrit kan låne af hinanden. Såfremt der opstår skader, er det alene en sag mellem de to. Det betyder, at de, der ikke er deltagere, selvfølgelig blot kan lade som ingenting og låne af naboen. Tanken var imidlertid, at den buskrydder eller trailer, som man sjældent anvender, skulle kunne lånes af andre, men at man altså også stillede sin stige eller trillebør til rådighed. Tilbage står, at vi er 8 grundejere, der råder over en hel del redskaber / værktøj,  som vi kan låne af hinanden. Jeg er i færd med at udarbejde lister over, hvad de enkelte har. Denne liste får man, når man er med i aftalen. 

Kommentarer til webadresse, asfalt, brønde eller redskaber: send en mail på dr.beck@dadlnet.dk

Info 8.

Kære medlemmer.
Ja, det er kun kort tid siden, at jeg udsendte ‘info 7’. Imidlertid er der på kort tid kommet lidt nyheder, som bør runddeles. 
1. Oprensning af rendestensbrøndene.
Jeg troede, at alt var OK, indtil der indløb protester fra 2 medlemmer. Dette har fået mig – og siden den samlede bestyrelse – til at gennemgå de enkelte brønde. Vi mener, at der er nogle uoverens-stemmelser mellem Kommune Tekniks arbejde og vore forventninger. Det skal forstås således, at vi mener, at der er nogle brønde, der ikke er blevet rensede. Vi har skrevet til KT og håber på et anstændigt svar. Desuden vil jeg anføre, at vi har accepteret et tilbud om reparation af enkelte af ristene. 

2. Den gamle sang.

Langt de fleste holder pænt rent på deres fortov og ved kantstenen, men der er enkelte, der har en noget alternativ opfattelse af, hvorledes den beskedne indsats håndteres. Jeg gentager: det er i vores egen interesse af renholde omkring rendestenene og på fortove – det forlænger livet for vej-belægning og kantsten. I princippet går jeg ikke ind for plantegifte, men jeg ved, at mange anvender sådanne. Hakkejern og kost! Det er altså ½ time 3 – 4 gange i løbet af sæsonen. Ingen nævnt, men til de, der burde føle sig ramt: få det nu ordnet! Det gælder både ukrudt og grus; og det er på vejbanen og på fortovet. Ja – det alt sammen. I øvrigt ser det grimt ud, når der ikke holdes rent. 

3. Tinglysningen.

Langt om længe har tinglysningsmyndighederne meddelt, at vejlaugets vedtægter er blevet tinglyst d. 25 juli 2002. Det betyder, at en lang og slidsom arbejdsproces synes at være tilendebragt.

I denne forbindelse vil jeg rette en speciel tak til Karen Rydahl, som har været en kolossal støtte med sin juridiske indsigt. Karen har deltaget i processen fra start til slut, også i den seneste periode hvor Karen ikke længere var medlem af bestyrelsen. 

4. Hjemmesiden.

Der har været problemer med hjemmesiden, men de er blevet rettet. Det har af tekniske grunde betydet at navnet er ændret til: www.emdrupvejlaug.subnet.dk . Ændringen skyldes, at udbyderen har lavet sine serverforhold om. De kunne ikke håndtere, at vi beholdt det gamle navn. Jeg har indtryk af, at kun få kigger ind på hjemmesiden. Det er lidt trist. Brug den. Specielt er opslags-tavlen beregnet til debat. Spørgsmål, svar, kommentarer, forslag osv. Sæt nogle fingeraftryk her! Også selvom det ikke er specifikt vejlaugsrelevant, men f.eks. lokalt relevant.

 

Info 9. 

Kære medlemmer af Vejlauget Nøkkerosen. 

Allerførst: Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Om årsagen til, at denne juleinfo kommer i så god tid før jul, kan du læse i slutningen af brevet.

Det er en stille tid for vejlauget. Som det fremgår af de tidligere henvendelser, er to af foreningens væsentlige arbejdsområder faldet på plads, nemlig reparation af huller samt oprensning af vejbrønde. Kontingentet er indbetalt, og julefreden er så småt ved at indfinde sig. Så vidt vi er orienterede, er spejdergrunden N55 blevet solgt og kan forventes bebygget i løbet af 2004. Spejderne har lejemålet i 2003. Foreningens kapital har passeret kr. 100.000,00, og bestyrelsen har scannet rentemarkedet og sammenholdt dette med vilkårene for kapitalbindingen. Herefter har vi valgt at placere kr. 100.000,00 i Alm. Brand Bank til en årlig rente på 3,65 %, hvilket er bedre end, hvad der opnås på girokontoen. 

Snart risikerer vi, at der kommer sne. Selvom det ikke specifikt er vejlaugets ansvarsområde, gør jeg opmærksom på, at den enkelte grundejer har pligt til at holde fortov og vejbane ud til midten af vejen i ryddet stand, så trafikken kan foregå på betryggende vis. Ud over os selv skal vi tænke på postbude og andre, der har ærinder i området. Ingen ulykker her!! 

Før I sætter Jer til julebordet og spiser alt for meget julemad, tillader formanden sig, på eget initiativ at udsende en julekonkurrence. Det gælder om, at svare rigtigt på de 15 spørgsmål. Hvis man er i tvivl om, hvad det rigtige svar er, så kan det måske findes i: EMDRUP, et åndehul i storbyen, som alle medlemmer af Emdrup Grundejerforening har fået forærende. Hvis nogen har forlagt bogen, kan den stadigvæk erhverves ved henvendelse til grundejerforeningens bestyrelse. Dit svar skal indleveres i formandens brevsprække senest lørdag d. 21. december kl. 12.00. Bestyrelsens medlemmer kan ikke deltage i konkurrencen, men vil snarest efter fristen, og inden juleaften trække lod blandt de rigtige svar, og vinderen vil uden unødvendig tøven få sin præmie, der er en flaske rødvin + en hemmelig ekstra julegave. 

Opgaverne er på den næste side. Løs dem og læg svaret i min brevsprække inden deadline. 

Endnu engang: Glædelig jul til alle!

Julekonkurrence.

 

•1.                                   Hvad var navnet på det forlystelsesetablissement, der i 1952/53 blev revet ned og erstattet af Holbergskolen?

•2.                                   Hvornår blev Frederik Brinch født? (Dato + årstal)

•3.                                   Hvad hed hovedarkitekten, der opførte Grundtvigskirken?

•4.                                   Hvor mange nye boliger blev der netto opført i perioden 1940-45 i Emdrup?

•5.                                   Hvilken politiker menes at være ophavsmand til ordet “Ligusterfascist”?

•6.                                   I 1971 var der 6 tal i telefonnumrene og de enkelte tal var desuden relateret til et bogstav på drejeskiven. Hvis man ville købe fyringsolie hos Jørgen Bych, Emdrupvej 108 – hvad skulle man så dreje på sin telefonskive? Det er ordspillet der gælder her!

•7.                                   En af hovedmændene bag Danmarks Frihedsråd var Frode Jakobsen. Han anså, at Danmarks Frihedsråd blev startet i hans lejlighed i begyndelsen af august 1943. Hvor boede Frode Jakobsen dengang?

•8.                                   Hvilket bygningsværk blev Martin Nyrops sidste?

•9.                                   På hvilken dato kunne Jørgen Bych fejre sit 40 års jubilæum?

•10.                             I starten af Emdrup Sogns historie var Emdrup Kirke en ydmyg bygning! Nu ligger Emdrup Kirke på adressen: Ved Vigen 7-9, men på hvilken adresse lå den ydmyge Emdrup Kirke, der blev indviet d. 8. september 1946?

•11.                             Hvor mange svenskere boede der i alt i Carlstad i 1658?

•12.                             Hvor stort et areal udgør Utterslev Mose (Hele arealet)?

•13.                             I april 1941 skulle der lægges rottegift ud i Emdrup. Hvilke dage skulle der lægges rottegift ud i Emdrup Øst?

•14.                             Hvad hed den amatørarkæolog, der i 1941 fandt rester fra en stenalderboplads ved den sydlige del af Engblommevej?

•15.                             I hvilket årti startede villaejerne i Emdrup med at benytte fast brændsel til opvarmning i kaminer og kakkelovne?

Info 10.

Kære alle medlemmer af vores vejlaug.
Endnu engang: Glædelig jul og godt nytår.
Denne info indeholder blot resultatet af den store julekonkurrence.
Den overvældende interesse for konkurrencen var ganske overraskende for mig. Jeg kan meddele, at ingen havde alle 15 spørgsmål rigtigt besvaret. Den bedste besvarelse havde 13½ rigtige, idet hele Utterslev moses areal er 222 ha., hvor vinderen anførte > 200 ha. og at Jørgens Bychs telefonnummer skulle være “69-olie” havde vinderen ikke fanget ordspillet.

De rigtige svar er: 

1. Emdruplund Kro                         2. 23.10.1880              3. P.V.Jensen Klint

4. 673                                                    5. Sigurd Ømann         6. 69-olie

7. Vilhelm Birkedalsvej 6           8. Bispebjerg Hospital    9. 10.06.2000

10. Nøkkerosevej 23                                          11. 30.000                                           12. 222 ha.

13. 18-22. april 1941                                           14. Knud Andersen   15. 1920’erne 

Da der kun indkom 1 [én] besvarelse i alt, var det imidlertid enkelt at kåre vinderen. Det var således ikke nødvendigt, at indkalde Notarius Publicus i form af hele bestyrelsen. Jeg har på egen hånd klaret ærterne, og kan meddele at vinderen er: 

Fru Bente Aagaard Knudsen, Nøkkerosevej 45.

Vinderen har modtaget sin præmie. 

Nu vil vi lade nytårsfreden sænke sig over det dejlige Emdrup.