Info 31-40

Info 31.

Far er ikke skuffet – – – far er vred.

Vejlaugets medlemmer er venlige mennesker! Et af foreningens venlige medlemmer kontaktede mig for nogle dage siden med følgende yderst relevante problem:

En af ham ukendt person havde placeret en masse affald (puds, mørtel, murbrokker, en masse havehandsker, nogle hjemmesko, nogle ølflasker, plastikposer, en stor presenning m.m.) på hans fortov. Henvendelse til kommunen havde nærmest været deprimerende.

Jeg valgte at besøge medlemmet umiddelbart samme aften for at se, hvad det drejede sig om.

Efterfølgende kontakt til den kommunale forvaltning var grotesk: jeg blev stillet om 6 gange, før et sødt menneske lovede at finde ud af, hvem jeg skulle tale med. En kommunal ansat mand med et ret folkeligt sprog, konstaterede, at det var grundejeren, der havde et problem!!!

Medlemmet har – så vidt jeg ved ingen bil. Hvis man bestiller en vognmand til opgaven, koster det jo en del penge.

DET FØLGENDE SKAL IKKE SKABE PRÆCEDENS:

Far tog på en ’sovedag’ efter en vagt familiens bil + trailer og fjernede affaldet. Jeg kan informere om, at nabolagets katte havde pisset affaldet sønder og sammen. Mit tøj kom til at lugte af kattepis, traileren ligeså. Det tog alt i alt 1½ time incl. en tur til genbrugsstationen. Hertil kommer vask af tøj og trailer – i omvendt rækkefølge. Det er på ingen måde en sag for vejlauget!

JEG ANMODER OM, AT ALLE MEDLEMMER, DER OBSERVERER URIMELIG ADFÆRD, FOTOGRAFERER UVÆSENET – GERNE MED PERSONER OG NUMMERPLADER ELLER NAVNETRÆK/TELEFONNUMMER PÅ EN EVENTUEL BIL. MAN MÅ MEGET GERNE HENVENDE SIG TIL SVINET OG PÅ ET JÆVNT SPROG GØRE OPMÆRKSOM PÅ, AT MAN IKKE EKSPORTERER SINE PROBLEMER PÅ EN SÅDAN MÅDE.

At være far i vejlauget er frivilligt og ulønnet. Det positive er, at man lærer alle medlemmerne at kende – og især deres postkasser. Heldigvis er det nogle rare mennesker, der er medlemmer af vores vejlaug. Det negative er for eksempel ovenstående. I de seneste 9 måneder har der desuden været usædvanligt mange tunge køretøjer i området, og mange har fået lavet forskellige reparationsarbejder.

JEG ANMODER OM, AT MAN BEDER TILKALDTE HÅNDVÆRKERE OG ANDRE MED TUNGE KØRETØJER OM AT SKÅNE VEJ OG FORTOV.

 

Info 32.

Vinterens første hilsen har vi været vidne til. Nogle få døgn med sne og is afløses nu af lidt varmere vejr i en periode. Imidlertid må vi imødese, at vinteren vender tilbage, hvilket giver grundejerne nogle arbejdsopgaver. Københavns Kommune har flere gange anmodet de forskellige vejlaug om at informere om grundejernes forpligtelser.

I virkeligheden er det ret enkelt: Grundejeren har pligt til at rydde for sne og is i sin indkørsel, på sit fortov og på kørebanen ud til vejmidten.

Hvorfor nu det?

Fordi postbuddet, renovationsfolkene og andre med et lovligt ærinde ikke skal risikere at komme til skade. Det gælder jo så også os selv – altså de naboer og genboer, der har et naturligt behov for at færdes i området. Fodgængere og især cyklister er særligt udsatte. Opkørt sne og ‘sjap’ der udsættes for en nats hård frost bliver til en ufremkommelig forhindring for cyklisterne. Et fald og en brækket arm kan let blive konsekvensen. Et tiliset fortov og en ældre medborger resulterer let i en brækket hofte.

Den enkelte grundejer har ganske enkelt pligt til at holde rent i forbindelse med sin parcel. Vejlauget har ingen sanktionsmuligheder, men kommunen har.

Vejledning: Sne skal skovles eller fejes ud til fortovskanten og placeres på denne, så fortovet let kan passeres. Man plejer at sige, at en barnevogn let kan komme igennem. Sne fra kørebanen skal ligeledes fejes eller skovles ind til fortovskanten og op på denne. Således dannes der en snevold på selve fortovskanten. Rendestenen holdes fri, hvilket betyder, at når det bliver tøvejr, så kan smeltevandet frit løbe ud i rendestenen og hen til brønden. Isdannelser bekæmpes let med salt. Det er ret små mængder – set i lyset af, hvad der spredes på de større veje, og skaderne på vej og fortov er begrænsede. Arbejdet er større for de, der bor i hjørneejendomme, men der skal altså ryddes ud til vejmidte! Det vil være klogt, at samarbejde med naboerne, så man rydder i fællesskab eller hjælper hinanden, når den ene part er forhindret.

Info 33.

D. 6. januar 2009 uddelte jeg spørgeskemaer vedr. tyverialarmer. Jeg uddelte 46 skemaer. Jeg har fået 24 retur; en svarprocent på 52, hvilket er OK. Jeg så, da jeg delte skemaerne ud, at ganske mange allerede har en alarm. Ikke overraskende er disse medlemmer ikke interesserede i at deltage i indkøb i alarmer. Hvad jeg ikke helt havde forudset, var imidlertid at 22 meddelte, at de slet ikke var interesserede i projektet. Det må vist kaldes for et rødt kort til formanden. Projektet er dødt! Det vil ikke blive genoplivet på formandens initiativ. Han er blevet klogere. 1 meddelte, at konceptet var interessant, men at det var for dyrt. 1 gav udtryk for interesse.

***

Jeg minder om, hvad der fremgik af forrige info, at kommunen har afstukket klare regler for, at den enkelte grundejer, skal holde fortove og vejbaner fri for is og sne, således at al færdsel kan ske på betryggende vis. Cykler er ret udsatte, hvis der er is på vejbanen. På dette punkt er jeg enig med kommunen. Vejlauget har ikke valgt at have snerydningsordning.

***

Ud for den sydligste del af EK – ud for nr. 2-4 og 1-3 holdt der en varebil onsdag d. 14. januar. En chauffør var i gang med at læsse et eller andet. Præcis ud for denne varebil holdt en privatbil parkeret. Al trafik var således umuliggjort i begge retninger. Grotesk, fordi der ikke var andre biler i nærheden. Jeg spurgte chaufføren, om han ville køre 5 m. frem eller tilbage, så jeg kunne køre forbi, til hvilket han svarede: “Det gider jeg ikke, for det var hende i den anden bil, der kom sidst!” Jeg ved af gode grunde ikke, om det er sandt, men det var en noget rystende oplevelse, og jeg havde ikke noget valg. Jeg måtte vende om. Jeg gør dog stilfærdigt opmærksom på, man skal parkere, så almindelig færdsel er mulig. Det er tredje gang i løbet af et par år, at jeg oplever, at jeg må vende om. Jeg bringer oplevelsen i min egenskab af almindelig trafikant i området.

***

Da vejlauget blev stiftet i 2000, fik jeg min søn til at hjælpe mig med at etablere en hjemmeside. Den var gratis, men på et tidspunkt gik webhotellet ned, og så lukkede det uden varsel. Øv!

Nu har jeg etableret min egen private hjemmeside, og på den har jeg lavet en fane til vejlauget. Der er også en fane om Emdrup. Hjemmesiden er min egen, og den koster et meget beskedent beløb pr. år, hvilket dog på ingen måde kommer til at belaste vejlauget. På ære!

Hvis du går ind på: www.andersbeck.dk og vælger fanen, der hedder ‘Vejlaug’ så kan du læse lidt om vores vejforening. En underside hedder ‘aktuelt’ , og her kan man læse lidt om, hvad vi i øjeblikket er i gang med. Under fanen ‘Emdrup’ kan du læse nogle skrifter, som jeg har forfattet om vores område. Prøv hjemmesiden! Til de, der ikke er netbrugere: Jeg fortsætter med at udsende infoer som hidtil.

Info 34.

Årets generalforsamling.

For at sikre at interesserede får besked i god tid, vil jeg gerne nu gøre rede for, at årets generalforsamling finder sted:

mandag d. 20. april, 2009 kl. 19:30

i ‘Huset’, Nøkkerosevej 25.

 

Ved denne generalforsamling har bestyrelsen et forslag til vedtægtsændring. Det er en praktisk ændring, der handler om ordlyden i §2, al den stund, at to grunde, der tidligere var en del af DSB’s areal, nu ikke længere er det.

Vedtægternes §8 omhandlende vedtægtsændringer lyder således:

§ 8 Et forslag om ændring af foreningens vedtægter skal være optaget på en generalforsamlings dagsorden og blive vedtaget med to tredjedeles flertal, og der skal være afgivet stemmer svarende til mindst 50% af det stemmeberettigede antal stemmer, ellers kan forslaget i uændret udformning vedtages med simpelt flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling.

Det er derfor vigtigt, at mange møder op. Hvis du er forhindret, opfordres du til at give en nabo eller genbo fuldmagt, så vi kan undgå at skulle afholde en ekstraordinær generalforsamling.

Formel indkaldelse kommer senere.

Info 35.

Kære alle gode mennesker i vejlauget.

Allerførst er jeg ked af at måtte meddele, at vi har mistet et medlem, idet Lis Rasmussen, EK8 døde 28. februar efter en længerevarende sygdom. Lis var i 2006 suppleant til bestyrelsen, og hun deltog med stor entusiasme i alle møder, og hun havde altid velbegrundede synspunkter. Desværre havde jeg ikke fået informationen om Lis’ bortgang, da vi afholdt generalforsamling. 

Steen Rydahl, N33 har henledt min opmærksomhed på at man på www.nettorvet.dk kan finde en elektronisk alarm til sit hus. Uden abonnement og til en favorabel pris. Jeg bringer gerne informationen videre.

Vinteren slap taget i os, uden de helt store snemængder. Tak til de (mange), der ryddede pænt. Jeg tillader mig at sende et par rynkede bryn til de, der lader hånt om snerydningen. Jeg så et barn, der gled på den glatte vej på sin vej fra Holbergskolen til Skrænten. Heldigvis skete der intet, men det held kan næppe tilskrives den sløsede grundejer!

Nu er det så blevet forår/sommer, og den anden sæsonrelaterede løftede pegefinger kommer her. Fortovskanterne! Behøver jeg at sige mere? Der er fortsat 2-3 grundejere, der er ret ligeglade med flere års opfordringer. 🙁        

Jeg arbejder fortsat med den fortovsskade, som en brændeleverandør gjorde sig skyldig i d. 19. januar 2009. Først reagerede synderen ikke trods flere mails. Ej heller, da jeg truede med en advokat, reagerede han. Først da advokaten skrev, reagerede han. Han henviste til sit forsikringsselskab, som herefter ikke reagerede i lang tid. Da de reagerede, var det med en meddelelse om, at de ikke ville betale for advokaten. Det har jeg så protesteret mod. Forsikringsselskabet har endnu ikke vurderet skaden. Det er tilsyneladende en udbredt stil nu til dags, at man ikke reagerer på høflige henvendelser. Uanset om man er et forsikringsselskab eller en grundejer.

www.andersbeck.dk kan man nu se seneste regnskab, generalforsamlingsreferat samt samtlige infoskrivelser. Siden opdateres, når formanden har tid. Man kan også læse en masse andet her.

Husk nu at anmode jeres håndværkere og entreprenører om at parkere på vejbanen, og anmod dem om at beskytte kantsten og fortov, når de skal arbejde for jer. Det er vores egne penge, det handler om, hvis vi skal til at reparere.

Amen!

Info 36 .

Kære alle.

Tak til Inge og Leif, EK11 og til Annie og Knud, N39 for en god vejlaugsfest, som der heldigvis (naturligvis) var god tilslutning til. Èn af arrangørerne mente at have en god forbindelse til vejrguderne, således at vi kunne undgå regnvejr. Meeeen……..

Det var dejligt at se, at også mange børn deltog.

Jeg tror, at alle glæder sig til næste vejlaugsfest, som i princippet bør afholdes allerede til maj 2010. Nu må vi se, hvad arrangørerne finder ud af. Arrangørerne blev: Ingelise Vile, EK2 – Michael Steffensen, N38 samt Børge Haar Andersen, N51. Mon ikke relevante ægtefæller bliver indblandet?

Jeg er ikke meget for at bringe sidste del af vedtægternes §5 stk. 4 i anvendelse:

Det lyder således:

Bestyrelsen har pligt til at påse, at kørebaner, fortove og rendesten til enhver tid er i forsvarlig og renholdt stand, og har pligt til over for grundejerne at påtale og eventuelt udstede påbud ved forsømmelser med hensyn til renholdelse. Såfremt en grundejer sidder et givet påbud overhørigt, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for vedkommende grundejers regning.

Desværre kniber det gevaldigt enkelte steder. Jeg tror alle umiddelbart kan se, hvor det kniber. Kom dog nu i gang! !

Som I kan se, har vi fået repareret de værste huller. Vi håber på en mild vinter, – det er det billigste for vejlauget. Når vinteren kommer, – og hvis den bringer sne med sig, så husk at hver enkelt grundejer har pligt til at rydde sne på fortov samt ud til midten af vejbanen. Det er ikke vejlauget, men Københavns Kommune der pålægger os denne forpligtelse.

Når jeg bringer emnet op, er det mest af hensyn til de bløde trafikanter: cyklister og fodgængere. Husk, at vi bor ved skole og fritidshjem! Vi kan altså ikke være en brækket arm eller et brækket ben bekendt! En forsikring vil normalt ikke dække, hvis grundejeren har forsømt sine pligter.

Det vil være fornuftigt med et samarbejde mellem nogle naboer og genboer.

Bestyrelsen har haft væsentligt mindre at gøre i år end sidste år, det er måske meget godt.

Husk at besøge hjemmesiden: www.andersbeck.dk  Vælg ’vejlaug’. Du kan bl.a. finde de tidligere infoer her.

Send mig en mail eller en lap i postkassen, hvis du vil frem med noget.

Info 37.

Et juleinfo.

Det er en meget stille tid for vejlauget, hvilket nok er ret gunstigt.

Aktiviteten, hvad angår tunge køretøjer på vore veje, har i de seneste 8-10 måneder været markant lavere, end tilfældet var i 2008. Der kommer naturligvis af og til lastbiler til vore medlemmer, og det piner mig, når jeg ser tons tunge biler parkere på fortovet, specielt når det er på selve kantstenen, der parkeres. Jeg har sagt det før, jeg siger det igen: Anmod jeres leverandører om at parkere på selve vejbanen! Anmod dem ligeledes om at anvende et ’skånebræt’, når der skal læsses tungt materiale af, og en støttefod sættes ud.

Renholdelse? Tja, se tidligere infoer. Langt de fleste er flinke.

Snerydning. I Nøkkerosevejs absolut østligste del, (den blinde ende) er vi nogle, der har lavet en fælles snerydningsordning. Nu må se, hvorledes vinteren arter sig, men jeg vil gerne opfordre til, at flere slår sig sammen om snerydningen, hvis der kommer store snemængder.

 (På stenen står: DANMARKS MIDTPUNKT)

Glædelig jul!

Julekonkurrencen: Tæt ved hvilken dansk by står ovenstående sten? Svar i min postkasse inden 23.12.2009 kl. 23:59. Præmien kringler formanden.

Sidst en nyskabelse: En reklame! Om min nevø Peter kan jeg sige, at han er en omhyggelig og en ordentlig fyr. Han har lavet en terrasse for mig, som I gerne må besigtige. Han er tømrer og bygningskonstruktør. Hvis nogen har behov for en stabil tømrer, så kontakt Peter. I kan også kontakte mig, så skal jeg gerne formidle kontakten.

 Info 38.

Kære alle gode mennesker i vejlauget.

Lad mig indledningsvis ønske alle et godt nytår!

Et af vejlaugets ældre medlemmer er i løbet af efteråret flyttet fra sin bolig til et plejehjem. Det drejer sig om fru Ketty Gärtner, EK15. Ketty er 92 år.

Selvom det ikke er et decideret vejlaugsanliggende, så er det glædeligt at se, at de fleste er flinke til at rydde sne. Københavns Kommune tilsender mig årligt en skrivelse, hvori kommunen anmoder mig om at opfordre vejlaugets medlemmer til at rydde sne på fortov og den halve kørebane. Derfor denne passus.

7 af 8 grundejere i ’den blinde ende af Nøkkerosevej øst’ har etableret en fælles snerydnings-ordning, og den synes at fungere vældig fint. Den inkluderer også saltning af vejbanen, hvilket specielt cyklisterne i området er glade for.

Hvis I har mulighed for det, er det en god idé at give fuglene korn, æbler og spæk. En meget lang frostperiode med snedækket jord, koster en del fugle livet. Mejserne og solsortene er udsatte. En del insekter og snegle må ligeledes lade livet, men hvis vi holder liv i fuglene, siger de tak for hjælpen i august, hvor de æder nogle af de overlevende hvepse. Personligt holder jeg meget af solsortens sang en sommeraften.

Julekonkurrencen: Der indkom 4 svar, som alle var rigtige. Spørgsmålet lød: Tæt ved hvilken dansk by står ovenstående sten? (Billedet viste en sten, hvorpå der står ’Danmarks Midtpunkt’.)

Det rigtige svar er: Rørvig!

De 4 svar blev hver især udstyret med et af tallene 1-4, hvorefter formanden råbte ned til sin hustru, der var i gang med aftensmaden: Sig et tal mellem 1 og 4. Fruen svarede 3! Vinderen blev Bjarne Schliemann, Nøkkerosevej 57. Præmien – en flaske portvin – bliver overrakt ved en mindre ceremoni i uge 2 (mandag d. 11. januar – søndag d. 17. januar 2010).

So much for now.

Info 39.

Kære gode medlemmer. Det har været en stille tid, derfor har der været ringe aktivitet i vejlauget. Der er dog lidt information nu.

Snart kommer indbetalingskortene ud. Denne gang lyder det på kr. 2.000,00 for ’hele’ medlemmer og kr. 1.000,00 for hjørnegrundene.

Ved sidste generalforsamling vedtog vi at prøve at udføre asfaltarbejdet selv i et vist omfang. Udvalget, der skulle arbejde med sagen, er gået i sort, så vi må alligevel bruge professionelle.

Der var ønske om flere ’bump’, og en arbejdsgruppe blev nedsat til at arbejde med sagen. Arbejdet er i fuld gang. Såfremt et forslag bliver godkendt i Københavns Kommune, har bestyrelsen besluttet, at det også skal godkendes på næste generalforsamling, før vi går i gang.

Mange har formodentlig fulgt med i dagspressen og erfaret, at Københavns Kommune sysler med tanken om at lade grundejerne på de private fællesveje betale for gadebelysningen. Formanden har taget kontakt med Emdrup Grundejerforening, som arbejder med sagen. Vejlauget vil næppe tilbyde at administrere en eventuel ordning. Mon ikke kommunen vil fremsende giroindbetalingskort til hver enkelt grundejer eller sætte beløbet på blanketten: ”Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom”? Formanden er ret negativ overfor denne ekstraudgift. Ikke så meget prisen for lyset. Det grusomme er, at der efterhånden ikke er grænser for, hvad kommunen kan vælte i hovedet på grundejerne. Næste gang bliver det måske kloaksystemet, hvilket kan blive meget dyrt.

Det er den enkelte grundejer, der skal renholde vej og fortov. Også de kommunale husholdnings- og haveaffaldscontainere skal fjernes fra fortovet, når de er tømt. I ferien bør man aftale med en nabo eller genbo, således at containerne kommer ind på matriklen igen. Anmod på forhånd leverandører og entreprenører om at skåne fortov og rendesten.

Formanden kender ikke datoen for, hvornår vejbrøndene skal renses. Det vil være en klar fordel, hvis man generelt prøver at parkere således, at vejbrøndene er tilgængelige.

Jeg vil ikke komme ind på, at man også skal fjerne ukrudt ved vejkanten! .. ? …UPS.

Der er tilflyttet en del nye medlemmer: Velkommen til jer alle sammen. Husk, at på:

www.andersbeck.dk –>vejlaug, kan du finde tidligere infoskrivelser, seneste referat, vedtægter, kommentarer til vedtægter samt seneste regnskab. Alle er velkomne til at henvende sig til formanden. Telefon, e-mail og adresse ses til højre på nærværende skrivelse.

Info 40.

Kære alle.

En grundejer på Nøkkerosevej har fået ødelagt sin fortovskant. Hvis der er enkelte, der er i tvivl om, hvor tykt asfaltlaget er på fortovet, så kan jeg meddele, at det kun er 2 cm. tykt.

Det er således ikke i stand til at klare trykket fra en bil. Hvis man parkerer med et hjulpar på fortovet, så dannes der efterhånden små revner i asfalten, som så efterfølgende smuldrer. Det medfører udgifter for vejlauget. Det gælder også almindelige personbiler. Så moralen er:

Parker venligst på selve vejbanen! I øvrigt foreskriver politivedtægten også dette. Man risikerer en bøde, hvis man parkerer på fortovet.

Jeg var en tur inde på Københavns Rådhus på kulturnatten. Jeg fik en snak med den tidligere borgmester for teknik og miljø, Klaus Bondam. Jeg spurgte til, hvorfor grundejerne på de private fællesveje selv skulle stå for vedligeholdelsen af disse. ”Fordi lovgivningen åbner mulighed for det!”, lød svaret. Mht. den fremtidige betaling for belysningen, vidste han ikke, hvor den landede. På mit spørgsmål om, hvorvidt kloakkerne så blev det næste, som grundejerne skulle betale for, svarede han, at det troede han ikke. Klaus Bondam var yderst kortfattet, – jeg opfattede ham nærmest som arrogant. Han gav fruen og mig et ’hold-nu-kæft-bolsje’ med det radikale logo og forlod samtalen, idet han nærmest kiggede op i loftet! ØV!

Som tidligere opfordrer kommunen til, at alle grundejere gør deres pligt og holder fortov og den halve vejbane fri for sne. Sidste år fik vi i en periode ikke tømt vore skraldespande, fordi skraldevognene ikke kunne komme frem. Det er ikke så smart. Der er bestemt også hensynet til posten og alle andre, der har et legalt ærinde i området. Der er børn, der færdes til og fra skole og fritidshjem – gående eller på cykel. Tænk også på dem. Endelig er der jo også hensynet til os selv.

Da snerydningen ikke formelt sorterer under vejlauget, er der ingen hjælp at hente her, hvis nogen kommer galt af sted på grund af en glat vej eller et glat fortov. Så: frem med skovl og kost.

Jeg kan varmt anbefale, at man slår sig sammen lokalt og hjælper hinanden med arbejdet. Hjælp også naboen, hvis denne i en periode ikke er hjemme, eller hvis det kniber lidt med kræfterne og konditionen.