Info 21-30

Info 21.

Kære alle medlemmer af vejlauget:

F A K T A

-det tager kun 5 minutter

men vi vil så gerne have, at I bruger lidt længere tid på at holde rendestenen fri for ukrudt, grus og blade. 

Nu falmer skoven trindt om land,

og fuglestemmen daler;

nu storken flyver over strand,

ham følge viltre svaler.

Således skrev Grundtvig i september 1844, til sin kollega pastor Rørdam i Mern i Sydsjælland, (Grundtvig stammer jo fra Udby, ikke langt fra Mern).

Efterårssangen fortæller os blandt andet, at sommeren er slut, og efteråret med løvfald og blæst varsler, at vinteren er på vej.

Grundtvig har nok ikke haft Nøkkerosevej i tankerne. Jeg tror, at den gamle åndskæmpe har tænkt på sin Gud, og på livet og at dagene bliver korte.

Imidlertid er det en stor fordel – praktisk og økonomisk – for os alle, hvis vi erkender efterårets komme. Såfremt alle holder rent i rendestenene, og specielt hvis de, der har en brønd ud for parcellen, holder rent dér, så regnvand og smeltet sne kan komme ned i brønden, så styrkes muligheden for at undgå en våd sok, frostsprængninger, ødelagte fortovskanter og snavs.

Som alle kan se, varierer intensiteten af den beskrevne indsats ganske betydeligt; ingen forventer det perfekte, men udover den æstetiske nydelse ved en velholdt vej, så kan medlemmerne – som nævnt – jo altså glæde sig over økonomiske og praktiske gevinster. Disse er i øvrigt skattefrie.

Tag eventuelt en snak med naboen om et samarbejde eller fællesarbejde.

Efteråret er smukt her i Danmark.

 

Info 22.

Allerførst vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. I forlængelse af disse velmente juleønsker, vil jeg lige erindre om, at snerydning ikke er vejlaugets anliggende, men at den enkelte grundejer selv har ansvaret for at fortov og halvdelen af kørebanen er forsvarligt ryddet. Hvis man er bortrejst eller ikke magter opgaven, må man alliere sig med naboer, bekendte, børn osv. Det vil være en god ide at indkøbe lidt salt og en god skovl, før sneen ligger der. Erfaringsmæssigt er det ikke tilrådeligt på grusfortove blot at feje fra midten og ud mod siderne. Det medfører at området i midten kommer til at ligge lavt. Dette samler vand, og slutproduktet bliver en lang glidebane i frostvejr. Grusfortovene skal være konvekse (bue opad på midten). Så kan vandet rende væk fra gangarealet.

Så vil jeg repetere den tidligere fremsatte opfordring til at holde rent omkring vejbrøndene. Når der er faldet sne, og når smeltevandet skal rende væk, tja… så er det en fordel, at der er fri bane. Alternativet er store søer med smeltevand.

Som noget nyt er årets julekonkurrence aflyst. Interessen har været vigende, for til sidst at ophøre helt. Dette diskrete signal har formanden opfattet, men jeg kan glæde alle med, at de tidligere konkurrencer ikke har belastet foreningen økonomisk.

Mon ikke alle har bemærket, at Københavns Energi er i færd med at udføre lednings-arbejde i vores område? Jeg har dels talt med folkene, der arbejder i området, og jeg har e-mailet mine bekymringer til KE.  Det drejer sig om, at der er kommet vand ind i gasledningerne grundet et brud. Så vidt jeg er orienteret, skal KE også op ad Kærvej. KE regner med, at være færdige inden nytår, og de lover, at retableringsarbejdet bliver udført på betryggende måde. Vi håber på det bedste. Hvis der er enkelte, der er utilfredse, er det OK at henvende sig til mig; jeg vil blot nævne, at KE er berettigede til at udføre ledningsarbejdet! Hvis retableringen ikke er i orden, vil jeg gerne høre om det for herefter at kværulere overfor KE, såfremt der er hold i synspunktet.

Næste side er en kopi af min kontakt med KE – blot som lidt information! 

Endnu engang: Jeg håber, at alle får en fredfyldt jul. Julen er og bliver de handlendes fest!

*************

Til KE.

Der arbejdes for tiden med reparation af gasledninger på Nøkkerosevej i Emdrup, 2400 København NV.

Som det vil være jer bekendt, har Københavns Kommune med virkning fra 1.10.2000 opsagt overenskomsten med de private fællesveje, hvorfor grundejerne selv skal vedligeholde fortove, rendesten og vejbaner. I konsekvens heraf har en del grundejere dannet vejlaug, der praktisk kan arrangere at vedligeholdelsen finder sted.

Således også på Nøkkerosevej og Emdrup Kærvej, hvor vi har dannet ‘Vejlauget Nøkkerosen’.

Det arbejde, der aktuelt foregår, er naturligvis begrundet i KE´s vurdering af behovet, og vi vil fra vejlaugets side på ingen måde protestere.

Det ville imidlertid være rart, såfremt vi var blevet adviseret om arbejdet.

Formanden (det er undertegnede) bliver af grundejerne til stadighed spurgt om, hvad der foregår; vi opfatter jo nu fortov og vejbane som vores ansvarsområde. Der er stor bekymring over, hvor længe arbejdet skal vare. Bliver arealerne retableret og frem for alt: vil retableringen blive udført acceptabelt?

Personligt er jeg på ingen måde tilfreds med retableringen af vejen efter nogle ledningsarbejder ud for min egen matrikel. Jeg har skrevet til KE og fået henholdende og vigende respons.

Alt i alt irritationsmomenter, når grundejerne af kommunen er blevet pålagt at holde veje og fortove i ordentlig stand.

Forslag: Det er ønskeligt, at KE som ledningsejer adviserer vejlauget om påtænkte ledningsarbejder i rimelig tid! Desuden bør der træffes aftale om retableringsarbejdet og om tidshorisonter. I øvrigt bør der også ske en godkendelse af retableringen fra vor side, før arbejdet kan opfattes som endelig færdigt. 

Med venlig hilsen

Anders Beck,

formand for Vejlauget Nøkkerosen

Nøkkerosevej 54a,

2400 København NV

********************** 

Kære Anders Beck

Tak for din henvendelse vedrørende gasledningsarbejdet i Nøkkerosevej.

Vi skal beklage, at vi ikke har adviseret vejlauget, men det vil være

uforholdsmæssigt  resursekrævende for os. Ifølge Københavns Kommunes

regler for gravning i offentlig vej har entreprenøren sendt en

graveanmeldelse til Københavns Kommune, Vej & Park.

Ved renoveringsopgaver af den type som vi udfører i Nøkkerosevej, har vi

givet entreprenøren udvidede muligheder for at tilrettelægge arbejdet, så

det passer ind i firmaets aktuelle situation. Denne fleksibilitet giver er

lille reduktion i prisen på det udførte arbejde og dermed også mulighed for

at renovere flere meter gasledning for samme beløb. Alt i alt noget, der

kommer gasforbrugerne til gode.

Til jeres bekymringer om retableringsarbejdet bliver udført forsvarligt kan

jeg orientere jer om, at arbejdet udføres efter gældende normer som krævet

af Københavns Kommune, Vej & Park og at vi har en garantiperiode på 10 år.

Vi regner med, med forbehold for vejret, at være færdige inden nytår og vi

er naturligvis villige til, hvis I ønsker det, at lave en gennemgang af

retableringsarbejdet med vejlauget og entreprenøren umiddelbart efter, at

retableringsarbejdet er afsluttet. 

Med venlig hilsen

T. Madsen

 

Info 23.

Godt nytår. 

Årets generalforsamling afholdes mandag 3. april 2006, kl. 19:30 i “Huset”, Nøkkerosevej 25. 

Reservér datoen allerede nu. 

Tænk lige over, hvis du har emner til de planlagte valg. 

Reparationsarbejdet med gasledningerne tager lidt længere tid end først planlagt. 

Såfremt du har kommentarer til kvaliteten af retableringsarbejdet, så opfordres du til at lægge en besked i min postkasse.

Bestyrelsen planlægger at mødes med Københavns Energi, før vi endeligt godkender arbejdets afslutning.

Info 24.

Glædelig sommer og god sommerferie til de der har sommerferieplaner. Vi bor i en god lokalitet i Københavns Kommune med vekslende bebyggelse, med fred og ro og med relativ begrænset trafik i området. Det er naturligvis godt for vejene og for fortovene og dermed for grundejernes økonomi. Dog må vi erkende, at udefra kommende trafik af og til påfører os skader, som vi må retablere. Det er ret bekosteligt, men heldigvis får vi da af og til fat i synderen. Det skyldes årvågne grundejere. Tak for det! Og efterfølgende en opfordring til alle om at bemærke sig hvem der laver skader! Det er jo dine egne penge, det handler om. Det praktiske arbejde med at kontakte synderen og få skaden udbedret sørger bestyrelsen naturligvis for. Det er også en god ide at holde øjne med hinandens grunde og huse i sommerferieperioden, hvor ubudne gæste kunne få gode ideer.

Nu bør vi altså også være opmærksomme på andre forhold, hvis vi vil spare lidt på skillingerne. Den gamle traver med at holde kanterne fri for ukrudt er temmelig aktuel nogle få steder, men ved at holde ukrudtet i ave skånes asfalten for skader. Til de, der stædigt undlader dette, er kun at sige: Please, det tager altså kun ½ time 2-4 gange i løbet af sæsonen. Ingen nævnt –  men fortovskanterne taler for sig selv! Og så var der jo lige det æstetiske! Det må ligeledes pointeres, at parkering ikke er tilladt på fortovet i Københavns Kommune. Så undlad venligst dette – og bed gerne dine gæster om at undlade det. Asfalten er kun et par cm. tyk, så den revner let. Med hensyn til parkering, så er forholdene på Emdrup Kærvej lidt trange. Bilerne holder tæt. Formanden har nu to gange i den seneste tid måtte vende sin bil, fordi det ikke var muligt at passere. Jeg overlever nok, men politiet bliver mopsede, og brandvæsenet tager ikke hensyn til forskærme og bagskærme i givet fald. Skurken er jo den, der sidst placerer sin bil, så passagen umuliggøres. Løsningen på problemet indebærer blot, at man kommer til at spadsere lidt længere, når en lovlig og hensynsfuld parkering har fundet sted. Lad os prøve med de positive tiltag, og når du får gæster så tjek lige.

Årets giroindbetalingskort planlægges uddelt primo / medio september med betalingsfrist 5. oktober. Kontingentet for året 2006 er som aftalt på generalforsamlingen kr. 1.600,00. Det kan være rart at være lidt forberedt.

Bestyrelsen er opmærksom på skader fra vinteren, der denne gang var lidt hård, men heldigvis var vi ret grundige sidste år, så vi håber på en ikke alt for voldsom udgift til lapning af huller.

Rensning af rendestensbrønde bliver først til efteråret, idet KTK har fraskrevet sig den administrative del af arbejdet. Vi bruger dog samme entreprenør; han anbefaler at rense efter løvfald. Måske har han ret, hvem ved?

Ring, kom eller skriv, hvis du har noget på hjerte. Og nyd sommeren.

 

Info 25.

Efterårsinfo.

Indtil videre har sæsonen været ret fredelig. Ikke så mange problemer. Dog er det tid til at fortælle lidt om, hvad der sker i vores vejlaug.

Allerførst er jeg ked af at måtte meddele, at Bente Aagaard Knudsen, Nøkkerosevej 45 blev dræbt ved en meningsløs trafikulykke d. 6. august. Bente blev som cyklist ramt af en anden cyklist, og hun faldt så uheldigt, at hun slog hovedet ned i asfalten. Bente var død ved ankomsten til sygehuset. Vore tanker går til Vagn og døtrene Iben og Charlotte og deres familier.

Der er flyttet nye beboere ind i EK3, stuen. Velkommen til Maria Ballan og Troels Skougaard.

Til nogle ganske få: Hvorfor er det så vanskeligt for jer at fjerne ukrudt fra kantstenen?

Til de fleste: Det ser pænt ud og skåner kantstenen, at I holder så pænt rent.

Der har været et par skader – forvoldt af håndværkere. Ud for EK 3, var det en container, der havde ødelagt fortovskanten. Det er repareret. Ud for formandens matrikel, var der nogle, der havde lagt nogle havefliser, som bagefter blev fjernet med en mindre gravko. Det medførte nogle mindre skader. Skadevolderen har indvilliget i at udbedre skaderne.

Et medlem har bedt mig nævne, at man bør holde bevoksningen over fortovene, så alle kan passere.

Nogle ord om parkeringsadfæren i vores vejlaugs område får resten af dette infos plads.

Emdrup Kærvej: Der parkeres undertiden alt for tæt, specielt i den sydlige del. Det er til tider umuligt at komme forbi. Det kan ikke være rigtigt, hvis man ikke kan gå 10 – 15 meter ekstra! Der parkeres på fortovet, hvilket er ulovligt, og det ødelægger fortovene. Stop dette uvæsen!

Nøkkerosevej: De største problemer hænger sammen med arrangementer i Emdrup Parken, hvor der parkeres i begge sider – på fortovet. Sikkert i en god mening, så man kan passere, men det slider vore fortove! Og det er forbudt.

Bestyrelsen har flere gange rettet henvendelse til idrætsanlægget for at få indskærpet reglerne – uden held. Vi har nu rettet henvendelse til Parkering København, som har lovet at interessere sig for området. Alle er velkomne til at sende en mail akut til vagthavende@tmf.kk.dk , når der holder biler ulovligt parkeret. Specielt, når Nøkkerosevej er spidsbelastet, men i øvrigt altid. Sørg for selv at parkere lovligt.

 

Info 26.

JULEINFO.

Allerførst: Glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer af Vejlauget Nøkkerosen.

 

Indtil nu har det været en meget stille periode siden generalforsamlingen. Vi har haft nogle få skader, som det er lykkedes at få repareret uden udgift for Vejlauget.

I uge 49 får vi renset vejbrøndene. Jeg ved ikke præcis, hvilken dag det bliver men prøv at undgå parkering over eller meget tæt på brøndene!

I forbindelse med en fortovsreparation på Nøkkerosevej, blev der lidt grus til overs. Det er såkaldt ‘slotsgrus’, som er velegnet til fortove. Overskuddet ligger i et hjørne på Nøkkerosevej 56 ud til vejen dækket af en presenning. Man er velkommen til at hente lidt til sit fortov. Vær lidt social!

Indtil videre har det været usædvanlig mildt i vejret, dette betyder fortsat vækst af ukrudt i rendestenene. Ja, ………..det pynter jo ikke!

Parkeringskulturen i den sydlige del af Emdrup Kærvej er til tider ret kaotisk. Prøv venligst at parkere ordentligt! Fortæl det til jeres gæster!

Vejlauget har formelt intet med snerydningen at gøre, men Københavns Kommune har bedt om, at Vejlauget gør opmærksom på, at den enkelte grundejer har pligt til at rydde sne på sit fortov samt på vejbanen ud til midten. Posten, renovationsfolkene og andre skal kunne passe jobbet – risikofrit.  Vi kender alle problemet med opkørt snesjap, der så fryser på et tidspunkt. Det er ganske umuligt at køre på / i for en cyklist.

Lad os vise at vi kan holde vores veje ordentligt – og fri for sne og is.

Og nu til noget helt andet:

Mange har undret sig over, hvorfor Københavns Kommune har skåret hjørnerne af, hvor vejene mødes. Nogle mener, at det primært er fordi hestetrukne brandkøretøjer skal kunne komme frem. Det er næsten rigtigt, men ikke den fulde sandhed. Jeg har følgende fra tidsskriftet ‘Skalk’ nr. 1, februar 2006. Forfatteren er Christian Adamsen. Han skriver i forbindelse med perioden 1728 til 1807, at København i denne periode var udsat for 3 voldsomme brande, den sidste i forbindelse med englændernes bombardement af København. Efter branden i 1795 fremkom nye byggebestemmelser, og en af bestemmelserne indebar de afskårne hjørner, fordi de lange vogne med bygningstømmer skulle kunne komme rundt om hjørnerne.

 

Info 27.

Generalforsamlingen 2007. 

                      For at interesserede grundejere allerede nu kan reservere plads i kalenderen, kan jeg meddele, at generalforsamlingen i Vejlauget Nøkkerosen i år afholdes:

tirsdag d. 17. april 2007 kl. 19:30

i “Huset”, Nøkkerosevej 25

 Det er af principielle grunde vigtigt, at så mange som muligt møder op! Det er også godt, hvis der fra medlemmerne indkommer forslag, så vi kan få en livlig debat.

Officiel indkaldelse sker senest tirsdag d. 20. marts. Senest tirsdag d. 27. marts skal forslag fra medlemmerne være i formandens postkasse eller på hans mail. Senest tirsdag d. 3. april udsendes indkaldelse med endelig dagsorden og eventuelle bilag.

I øvrigt glæder bestyrelsen sig over, at Københavns Idrætsanlæg har opsat skilte ved indkørslen til Emdrupparken. Af skiltene fremgår klart, hvorledes parkeringsreglerne er i Københavns Kommune. Det har været en langvarig proces at få en reaktion fra kommunen. Nu må vi se, hvorledes det virker, når der er mange besøgende til arrangementerne.

Husk at holde rendesten og riste rene! Husk at rydde sne!

Fortsat god vinter!

Info 28.

Kære medlemmer.

 

Allerførst er jeg ked af at måtte meddele, at Stig Due Jarnvig, Nøkkerosevej 36 døde søndag d. 15. juli efter nogen tids alvorlig sygdom.

Der er ikke så stor aktivitet i vejlauget. Ingen store skader. Ingen aktuel konflikt med kommunen. Alt i alt er det jo godt nok.

Bestyrelsen har gået den sædvanlige runde, for at vurdere hvilke reparationsarbejder, der skal udføres.

Vi har vurderet, at skaderne er så begrænsede, at vi i denne omgang ikke vil reparere noget.

Vi har indstillet samarbejdet med Girobanken. Det var blevet et temmelig kostbart samarbejde, og servicen var ikke imponerende. Det har medført, at vi har startet et samarbejde med Arbejdernes Landsbank, som synes at være mere smidige i relation til vores behov.

Derfor ser indbetalingskortene lidt anderledes ud end tidligere, men man kan fortsat indbetale i en bank, på posthuset eller via sin egen PC bank.

N=Nøkkerosevej, EK=Emdrup Kærvej, EM=Emdrup Mosevej, EE=Emdrup Engvej. Desuden fremgår husnummeret af indbetalingskortet.

Som tidligere nævnt utallige gange, så er der altså enkelte, der totalt negligerer bestyrelsens henstilling om en vis renholdelse af fortovskanten. Suk! Kom nu i gang!

De, der har en brønd med en rist, må gerne være opmærksomme på det tilbagevendende problem med blade, der hindrer afløbet. Det er særlig vigtigt her i efteråret. Det tager 10 sekunder at fjerne bladene med en rive.

Endelig er der parkeringerne. Specielt i den sydlige del af Emdrup Kærvej er der trængsel i perioder. Den der parkerer sidst er skurken, hvis passagen er hindret. Parkering på fortovet er ikke tilladt i Københavns Kommune. Således ej heller i Vejlauget Nøkkerosens område!

Tak for denne sommer. 

 

Info 29.

Allerførst: Glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer af Vejlauget Nøkkerosen.
Pr. 1. december har vi fået nye medlemmer: Velkommen til Ann-Mary Bjørn Holm, Christian Bjørn Petersen samt Frederik, Johanne, Emilie og Casper. Familien er flyttet ind på adressen Nøkkerosevej 29.
Det er en påfaldende stille periode. Vi har haft nogle få skader, som det er lykkedes at få repareret uden udgift for Vejlauget. Hvis der er nogen, der ser en skade opstå, så prøv at notere hvem synderen er og giv formanden besked.
Vejbrøndene er blevet rensede, og jeg mener, at det er sket på en tilfredsstillende måde. Jeg har foretaget stikprøver flere steder.
Indtil videre har det jo været usædvanlig mildt vejr. Løvfaldet er ved at være slut, det er fugtigt og skolebørnene smider slikposer i rendestenene. Der er fortsat enkelte grundejere, der lader hånt om ukrudt, grus m.m. Vi har alle en pligt til at holde rent. Specielt er det vigtigt, at ristene får en tur med en kost eller en skovl. Bladene m.m. hindrer regnvandet og den kommende smeltede sne i at blive bortledt. Hundeefterladenskaber er et ubehageligt problem. Man kan skovle efterladen-skaberne ind i hækken eller spule dem ned i rendestensbrønden.

Vejlauget har intet med snerydningen at gøre! Københavns Kommune beder årligt om, at Vejlauget gør opmærksom på, at den enkelte grundejer har pligt til at rydde sne på sit fortov samt på vejbanen ud til midten. Det er hermed gjort. Jeg har forståelse for ældre grundejeres problemer med snerydningen, men er nødt til at opfordre til samarbejde med naboer, venner eller familie. Ellers må man altså betale sig fra det. Måske nogle raske skoleelever vil tjene en skilling.

Jeg har fået en mail fra en grundejer fra området Nøkkerosevej vest / Gulkløvervej / Trekløvervej og Rødkløvervej. Der blev spurgt til vores vedtægter og kontingent m.m. Det forekommer mig, at der er seriøse tanker om at danne et vejlaug i dette resterende område. Hvis det bliver en realitet, så er hele ‘vores område’ – altså området der er begrænset af S-banen, Emdrupvej, Frederiksborgvej samt kommunegrænsen mod Gentofte Kommune – dækket af vejlaug. Det er vores opfattelse, at det er godt med gode naboer, og vi vil være positive overfor samarbejde. I ‘vores område’ er der i givet fald 6 vejlaug. Vi har tidligere forsøgt en slags langsigtet mål i retning af dannelse af ét stort vejlaug, men det er ikke helt enkelt. Forskelligheder i den eksisterende vejkvalitet, økonomiske forhold og trafikpolitiske synspunkter har gjort det vanskeligt. Der er ikke ingen aktuelle planer om dannelse af et samlet vejlaug.

 

Info 30. 

 

Kære alle.

Nærværende Info handler udelukkende om skader på vej og fortov.

De seneste måneder har været ret ødelæggende for veje og fortov i vejlaugets område. Flere tunge arbejder har fundet sted, og enkelte grundejere har fået udført arbejde, hvor arbejdsmateriellet har sat sine spor.

Det generelle problem er, at det ofte er svært at bevise, hvem synderen er.

For eksempel har jeg personligt påpeget over for en chauffør, at han havde ødelagt asfalten med sin tunge maskine. Til det fik jeg et ret uhøfligt svar. Da jeg konfronterede vognmanden med sagen afviste han blot min påstand.

I et andet tilfælde fotograferede jeg en tung bil, der havde sat et støttehjul ned, der lavede et mærke i asfalten, hvilket fik chaufføren til at sige mange og grimme ord til mig – meget hurtigt.

Mit eget fortov har fået en skade, hvor jeg ikke kender synderen.

I forbindelse med containere hos et par grundejere, er der kommet tydelige skader i asfalten.

Når der bliver leveret grus og stabil til grundejerne, kører lastvognen som regel op på fortovet, hvilket ikke er godt for kantstenen.

I et enkelt tilfælde har en grundejer været hurtig med sit digitale kamera, hvilket jo er et ret godt bevismateriale, hvis billedet viser en lastvogn på et fortov.

Hvad bør vi gøre?

  1. Når en grundejer skal have foretaget noget, der involverer tunge køretøjer, bør grundejeren anmode om, at vognmanden lægger jern- eller PVCplader, hvor skaderne typisk vil opstå. Det koster lidt, men alternativet koster vejlauget ret meget.
  2. Hvis man ser tunge køretøjer i færd med at forvolde skade på vej og /eller fortov, så prøv at fotografere eller skrive ned. Helst med nummerplade, telefonnummer, tid og sted. Kontakt gerne chaufføren og få et navn.
  3. Giv mig det bevismateriale, som I er i besiddelse af, så skal jeg forsøge, at få synderen til at udbedre skaderne.

Problemet er at selv små revner i asfalten, bliver til huller, efter en gang frostvejr. Derfor skal skaderne forbygges.