Vedtægter

§§§§§§§§§§§§§§§

 

Vedtægter
For
Vejlauget Nøkkerosen 

 

Kapitel I. Navn, formål og medlemsskab

§ 1 Foreningens navn er Vejlauget Nøkkerosen og omfatter Emdrup Kærvej samt Nøkkerosevej nr. 25/34 og øst herfor.
Stk. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, juridiske og praktiske interesser i forbindelse ved vedligeholdelse af vejene, herunder kørebaner, fortove, kantstene og rendestensbrønde.

§ 2 Grundejere med vejret til vejene i foreningens geografiske område har ret til at blive medlemmer af foreningen. Ved et medlem forstås ejeren/ejerne af ét matrikelnummer.
Stk. 2. Foreningens geografiske område omfatter følgende matrikelnumre af Emdrup, Københavns Kommune:
matr.nr. 725 Emdrup Kærvej 1, matr.nr. 742 Emdrup Kærvej 2,
matr.nr. 723 Emdrup Kærvej 3, matr.nr. 732 Emdrup Kærvej 4,
matr.nr. 722 Emdrup Kærvej 5, matr.nr. 731 Emdrup Kærvej 6,
matr.nr. 721 Emdrup Kærvej 7, matr.nr. 730 Emdrup Kærvej 8,
matr.nr. 720 Emdrup Kærvej 9, matr.nr. 729 Emdrup Kærvej 10,
matr.nr. 719 Emdrup Kærvej 11, matr.nr. 728 Emdrup Kærvej 12,
matr.nr. 718 Emdrup Kærvej 13, matr.nr. 727 Emdrup Kærvej 14,
matr.nr. 958 Emdrup Kærvej 15, matr.nr. 717 Emdrup Kærvej 17,
matr.nr. 939 Nøkkerosevej 25, matr.nr. 1039 Nøkkerosevej 27,
matr.nr. 1054 Nøkkerosevej 29, matr.nr. 1069 Nøkkerosevej 31,
matr.nr. 1070 Nøkkerosevej 33, matr.nr. 61 Nøkkerosevej 34,
matr.nr. 1071 Nøkkerosevej 35, matr.nr. 62 Nøkkerosevej 36,
matr.nr. 1072 Nøkkerosevej 37, matr.nr. 680 Nøkkerosevej 38,
matr.nr. 697 Emdrup Engvej 20, matr.nr. 679 Emdrup Engvej 19,
matr.nr. 698 Nøkkerosevej 44, matr.nr. 1073 Nøkkerosevej 39
matr.nr. 715 Emdrup Mosevej 18, matr.nr. 1074 Nøkkerosevej 41,
matr.nr. 1075 Nøkkerosevej 43, matr.nr. 1076 Nøkkerosevej 45,
matr.nr. 1241 Nøkkerosevej 46, matr.nr. 1077 Nøkkerosevej 47,
matr.nr. 716 Nøkkerosevej 48 matr.nr. 1078 Nøkkerosevej 51,
matr.nr. 726 Nøkkerosevej 52A, matr.nr. 1182 Nøkkerosevej 52B,
matr.nr. 1052 Nøkkerosevej 53 matr.nr. 1133 Nøkkerosevej 54A,
matr.nr. 1274 Nøkkerosevej 54 B-C, matr.nr. 734 Nøkkerosevej 54 D-E,
matr.nr. 735 Nøkkerosevej 56, matr.nr. 1305 Nøkkerosevej 60,

(ved generalforsamlingsbeslutning 20. april, 2009 slettes flg.):

samt kolonihaverne, Nøkkerosevej 55 og Nøkkerosevej 57 alle beliggende på umatrikuleret areal tilhørende DSB. 

(ved generalforsamlingsbeslutning 20. april, 2009 indsættes):

matr.nr 1353 Nøkkerosevej 55 og matr.nr. 1354 Nøkkerosevej 57.

 

§ 3 Ejeren/ejerne af en matrikel har inden 1 måned efter indmeldelsen i foreningen pligt til at lade foreningens vedtægter tinglyse som en servitut på ejendommen.
Stk. 2. Hvis et medlem af foreningen undlader at tinglyse vedtægterne inden den i stk. 1 nævnte frist, skal bestyrelsen fastsætte en kort frist inden for hvilken, forholdet skal være berigtiget; sker dette ikke, ekskluderes medlemmet af foreningen.
Stk. 3. Ejere af ejendomme, hvorpå foreningens vedtægter er tinglyst som servitut, har pligt til at være medlem af foreningen.

(Ved generalforsamlingsbeslutning 22. april, 2002 tilføjes):
Stk. 4. Med hensyn til servitutter og byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

Kapitel II. Generalforsamlingen og bestyrelsen

§ 4 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned. Bestyrelsen indkalder skriftligt hvert medlem til generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden, det reviderede regnskab for året før og bestyrelsens forslag til vedligeholdelsesplan samt årsbudget (og herunder medlemsbidrag) for året. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender skriftligt til hvert medlem senest 14 dage før generalforsamlingen den endelige dagsorden for generalforsamlingen og eventuelle bilag til dagsordenen, som ikke tidligere er udsendt, herunder eventuelle forslag fra medlemmerne.
Stk. 3. En ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent
b. Formandens beretning
c. Aflæggelse af regnskab
d. Vedligeholdelsesplan
e. Årsbudget og medlemsbidrag
f. Valg til bestyrelse og suppleanter
g. Valg af revisor og revisorsuppleant
h. Indkomne forslag
i. Eventuelt
Stk. 4. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter begæring herom. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter begæringens fremsættelse og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Samtidig med indkaldelsen skal følge dagsorden for generalforsamlingen og de relevante bilag hertil.
Stk. 5. En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Hvert medlem (hvert matr.nr.) har en stemmevægt på generalforsamlingen svarende til det bidrag, der betales for matrikelnummeret. Såfremt en matrikel med indtil to boligenheder har flere ejere, har disse tilsammen én stemme. Medlemmer, der i henhold til § 6 stk. 2 kun betaler halvt bidrag, har dog én stemme. Kun medlemmer, der ikke er i restance, har stemmeret.
Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, jf. dog stk. 8 – 9 og § 8 og § 9.
Stk. 7. Et medlem kan ved fremlæggelse af skriftlig fuldmagt på generalforsamlingen stemme på vegne af indtil to andre medlemmer.
Stk. 8. Arbejder, som ikke er omfattet af grundejernes vedligeholdelsespligt efter lovgivningen om private fællesveje, kan kun udføres af foreningen, hvis det konkrete arbejde vedtages med to tredjedeles flertal på en generalforsamling. Der skal være afgivet stemmer svarende til mindst 50% af det stemmeberettigede antal stemmer; ellers skal forslaget vedtages på ny med simpelt stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling.
Stk. 9. Foreningen kan kun optage lån, hvis det vedtages på generalforsamlingen med to tredjedeles flertal. Hvis det er nødvendigt at optage lån for at udføre arbejder, som er påbudt af en offentlig myndighed, kan optagelse af det fornødne lån dog vedtages med simpelt flertal på generalforsamlingen. Der skal for at optage lån være afgivet stemmer svarende til mindst 50% af det stemmeberettigede antal stemmer; ellers skal forslaget vedtages på ny med simpelt stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling.
Stk. 10. Bestyrelsen udsender til medlemmerne et af generalforsamlingens dirigent godkendt referat af enhver generalforsamling.

§ 5 Bestyrelsen består af tre medlemmer af vejlauget. Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling, der også vælger to suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant. To eller flere ejere af den samme ejendom (det samme matr.nr.) kan ikke samtidig være valgt som medlem af eller suppleant til bestyrelsen. På den stiftende generalforsamling vælges et bestyrelsesmedlem for 3 år, et bestyrelsesmedlem for 2 år, og det tredje bestyrelsesmedlem for et år. Herudover vælges på den stiftende generalforsamling to revisorer, en for 2 år og en for 1 år. Den ordinære valgperiode for bestyrelsesmedlemmer er 3 år, således at der ordinært hvert år vælges et bestyrelsesmedlem. Såfremt et bestyrelsesmedlem, der ikke er på valg, er afgået i årets løb, nyvælges et bestyrelsesmedlem for den resterende ordinære periode. Revisorer vælges for 2 år. Både bestyrelses- og revisorsuppleanter vælges altid for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig efter at være valgt på generalforsamlingen med en formand, en kasserer og en sekretær. Det konstituerende bestyrelsesmøde afholdes i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.
Stk. 2. Sælger et bestyrelsesmedlem sin ejendom uden samtidig at erhverve en anden ejendom inden for foreningens område, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen med virkning fra den dag, ejendommen overtages af den nye ejer.
Stk. 3. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i tiden mellem to ordinære generalforsamlinger samlet bliver mindre end 4, skal bestyrelsen uden ophold indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på gennemførelsen af suppleringsvalg til bestyrelsen. Den, der ved et sådant suppleringsvalg vælges som bestyrelsesmedlem eller suppleant, vælges kun for den resterende del af den periode, der var gældende for det udtrådte bestyrelsesmedlem eller den udtrådte suppleant.
Stk. 4. Bestyrelsen har til opgave at varetage foreningens daglige drift. Bestyrelsen beslutter udførelse af konkrete arbejder inden for rammerne af vedligeholdelsesplanen og årsbudgettet, indgår aftaler om udførelse af de konkrete arbejder og fører på foreningens vegne tilsyn hermed. To bestyrelsesmedlemmer kan sammen tegne foreningen udadtil. Bestyrelsen har pligt til at påse, at kørebaner, fortove og rendesten til enhver tid er i forsvarlig og renholdt stand, og har pligt til over for grundejerne at påtale og eventuelt udstede påbud ved forsømmelser med hensyn til renholdelse. Såfremt en grundejer sidder et givet påbud overhørigt, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for vedkommende grundejers regning.
Stk. 5. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald, indkaldes den først valgte suppleant. Har to bestyrelsesmedlemmer forfald indkaldes begge suppleanter. Indkaldte suppleanter har stemmeret. Herudover har bestyrelsessuppleanter altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret, og skal derfor også indkaldes til bestyrelsesmøder.
Stk. 6. Formanden indkalder til møde, når formanden selv eller et andet bestyrelsesmedlem ønsker det. Bestyrelsesmøder skal, medmindre en sag ikke tåler udsættelse så længe, indkaldes med mindst 14 dages varsel. Formanden leder bestyrelsens møder. I tilfælde af formandens forfald, vælges et andet bestyrelsesmedlem til at lede mødet.
Stk. 7. Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over sine møder. Protokollen skal oplyse, hvilke sager bestyrelsen har drøftet, og hvad den har vedtaget. Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant som er indkaldt i et medlems sted har ret til kort at få sin afvigende opfattelse angivet i protokollen. Foreningens medlemmer har på begæring ret til at gøre sig bekendt med indholdet af bestyrelsesprotokollen, og den fremlægges til gennemsyn ved enhver generalforsamling.
Stk. 8. Hvis et medlem af eller en suppleant til bestyrelsen groft eller gentagne gange tilsidesætter sine pligter, kan vedkommende afsættes på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling. Hvis afsættelse sker, afholdes på samme generalforsamling suppleringsvalg. Den, der ved en sådant suppleringsvalg vælges som bestyrelsesmedlem eller suppleant vælges kun for den resterende del af den periode, der var gældende for det afsatte bestyrelsesmedlem eller den afsatte suppleant.

Kapitel III. Økonomi

§ 6 Bestyrelsen er pligtig til at udarbejde en 3-årig rullende specificeret og prissat vedligeholdelsesplan som grundlag for forslag til årsbudget. Medlemmernes årlige bidrag til foreningen vedtages på generalforsamlingen i forbindelse med vedligeholdelsesplanen og årsbudgettet. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Hvert medlem betaler det pr matrikel fastsatte årlige bidrag. Et medlem på en matrikel med flere end 2 boligenheder betaler derudover 50% af bidraget pr matrikel for hver boligenhed ud over 2. Hjørnematrikler inden for foreningens område med facade mod anden privat fællesvej uden for foreningens område betaler halvt bidrag for de første to boligenheder.
Stk. 3. Foreningen afholder udgifterne til vedligeholdelse i overensstemmelse med den vedtagne vedligeholdelsesplan og indenfor generalforsamlingens vedtagne årsbudget.
Stk. 4. Til dækning af udgifter, som ikke er forudset i årsbudgettet, kan en ekstraordinær generalforsamling vedtage et ekstraordinært bidrag, hvis dette er nødvendigt for at sikre foreningens likviditet.
Stk. 5. Det årlige bidrag til vejvedligeholdelsen forfalder til betaling inden en af bestyrelsen fastsat frist. Ved for sen betaling, vil beløbet blive opkrævet i overensstemmelse med lejelovens påkravsregler. Hvis bidraget fortsat ikke betales, kan dette efter bestyrelsens skøn søges inddrevet ved retlig inkasso eller ved foretagelse af udlæg i ejendommen. Alle omkostninger herunder alle inkasso- og udlægsomkostninger, der er forårsaget af for sen betaling, afholdes af medlemmet.
Stk. 6. Det enkelte medlem af foreningen hæfter over for foreningens kreditorer kun med sit bidrag til foreningen.
Stk. 7. Grundejere som indmelder sig i foreningen senere end det år, hvori foreningen er stiftet, skal i forbindelse med indmeldelsen betale et engangsbidrag, med mindre indmeldelsen sker senest en måned efter grundejerens overtagelse af ejendommen. Bidraget fastsættes af bestyrelsen med udgangspunkt i det bidrag, som en anden lignende ejendom har betalt siden foreningens stiftelse.
Stk. 8. Når et medlem af foreningen sælger sin ejendom og dermed udtræder af foreningen, kan medlemmet ikke kræve nogen del af sit bidrag til foreningen tilbagebetalt.

§ 7 Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningens midler er placeret sikkert og økonomisk forsvarligt.
Stk. 2. Foreningens regnskaber skal revideres af to generalforsamlingsvalgte revisorer. Revisorerne er forpligtede til at vurdere, om de vedtagne arbejder i henhold vedligeholdelsesplanen er udført. Revisorerne skal ved påtegning på regnskabet give bemærkning om udført arbejde, om regnskabets rigtighed og om beholdningernes tilstedeværelse.

Kapitel IV. Vedtægtsændringer

§ 8 Et forslag om ændring af foreningens vedtægter skal være optaget på en generalforsamlings dagsorden og blive vedtaget med to tredjedeles flertal, og der skal være afgivet stemmer svarende til mindst 50% af det stemmeberettigede antal stemmer, ellers kan forslaget i uændret udformning vedtages med simpelt flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling.

Kapitel V. Foreningens opløsning

§ 9 Foreningen kan kun opløses med en positiv egenkapital. Opløsningen skal vedtages på en særlig dertil indkaldt generalforsamling og kræver et flertal på tre fjerdedele af samtlige foreningens medlemmer. Den særlige generalforsamling beslutter med tre fjerdedele flertal, hvorledes foreningens formue skal anvendes efter opløsningen.