Info 11-20

Info 11.

NEJ!! 

Så kom sneen!

Selvom det ikke reelt er et anliggende for vejlauget men et privatretsligt emne, så gør jeg opmærksom på, at det påhviler den enkelte grundejer at drage omsorg for, at der er ryddet sne på fortovet og på vejbanen ud til midten af vejen!!

Sidste vinter var slem, og R98 sendte klagebreve ud.

Lad os vise hinanden, vore naboer og diverse offentlige og ikke-offentlige instanser, at vi her i foreningens område opfylder vore forpligtelser. Vi vil ikke opleve brækkede arme og ben.

Kommentarer modtages gerne på hjemmesiden.

 

Info 12.

Kære alle medlemmer i vejlauget.

Sommeren har passeret sit klimax, men vi kan vist ikke gøre vrøvl over vejret. Jeg håber, at alle har nydt den dejlige sommer. Det er tid at meddele nogle mindre og større forhold vedrørende vore veje. 

I henhold til vedtægterne skal jeg gøre opmærksom på mangelfuld renholdelse af fortove og kantsten. De fleste grundejerer holder fortove og rendesten i flot stand, men der er altså enkelte, for hvem det kniber gevaldigt. 

Vores nye medlemmer på N 55 er i fuld gang med at bygge deres flotte nye hus, og arbejdet skrider frem. Til efteråret er det planen, at Nini og Kåre med de to børn Ingrid og Jakob flytter ind. Vi ønsker Jer velkommen og håber på et godt naboskab. Der har været nogle mindre skader på vej og fortov, men vi har en aftale om, at når arbejdet er overstået, bliver disse skader repareret. 

Institutionen Skrænten har fået udskiftet forurenet jord, hvilket har generet beboerne i området ret meget. Kørslen med lastbilerne har forårsaget en del større skader. Disse er blevet påtalt overfor kommunen, og vi har fået løfte om, at disse skader bliver udbedrede. Der har været en del utilfredshed med chaufførernes hensynsløse kørsel; også dette er blevet påtalt. Det er kommet mig for øre, at det har været bevidst parkering af private biler på EK, således at lastvognene ikke har kunnet passere. Uanset at jeg forstår irritationen over lastbiltrafikken, må jeg tage afstand fra parkering, der umuliggør passage af EK. Jeg har personligt måtte opgive passage, fordi to biler holdt så tæt, at passage med alm. personbil ikke var mulig. Den der parkerer sin bil sidst i et sådant tilfælde, parkerer altså ulovligt! 

Vi har mistet endnu et medlem idet Christian Skarsholm døde 8/5 i en alder af 86 år. Christian Skarsholm har boet i sit hus N 51 siden det blev opført i 1939. 

Vi har fået renset vejbrøndene, og jeg har ikke modtaget meddelelser om problemer hermed. 

I dagspressen har man kunnet læse om, at der er faldet en landsretsdom i Vestre Landsret, som i korthed går ud på, at det er ulovligt, at kommunerne overdrager grundejerne på de private fællesveje pligten til vedligeholdelse af disse. Dommen er principiel, men det vides endnu ikke om den bliver anket til Højesteret. Bestyrelsen følger sagen tæt. Såfremt dette er den endelige afgørelse, må vi gøre indsigelse overfor Københavns Kommune og se, hvad der kommer ud af det. 

Tiden nærmer sig, da kontingentet for 2003 skal inddrives. Girokortene kommer ud i slutningen af september.

 

Info 13.

Vejlaugets bestyrelse ønsker alle i vejlauget en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

I dette mørke men heldigvis milde efterår vil jeg starte med at indfri et løfte, som jeg på bestyrelsens vegne afgav ved generalforsamlingen. Det handler om:

Snerydning:

Vi har undersøgt forskellige muligheder, og det viser sig, at der er væsentlige problemer forbundet med en fælles snerydningsordning.

 • 1. Tilbud fra en professionel entreprenør lyder på:
 • a. Saltning af vejareal kr. 510,00 + moms
 • b. Snerydning af vejareal kr. 810,00 + moms
 • c. I alt veje: kr. 1.320 + kr. 330 = kr.1.650,00
 • d. Snerydning af fortovsareal kr.1.620,00 + moms
 • e. Saltning af fortovsareal kr.1.020,00 + moms
 • f. I alt fortove: kr. 2.640 + kr. 660 = kr.3.300,00
 • g. Alt i alt op til kr. 4.950,00 pr. gang, hertil kommer evt. bortkørsel af sne.
 • 2. Overslag fra en eksisterende ordning fra en fritidsinstitution i området:
 • a. Ca. kr. 16.000,00 pr. gang
 • 3. Kontakt med KFUM, resulterede i, at KFUM ikke var interesserede i at have snerydningspligten.
 • 4. Privat ordning i en vejforening:
 • a. Indkøb af professionelt materiale: kr. ca. 25.000,00
 • b. Honorering af arbejdets udførelse: kr. ?

      hvilket betyder, at et par unge mænd i området gør arbejdet og honoreres

      skønsmæssigt.

Det er bestyrelsens opfattelse, at disse priser er langt ud over, hvad vi kan acceptere; imidlertid kan vi skitsere en anden løsning, som måske kan interessere nogle:

Indkøb af mindre fejemaskiner:

De fås i meget små modeller til ca. kr. 4.000,00, men disse anses for at være utilstrækkelige, men der findes større modeller til ca. kr. 9.000,00, ca. kr. 13.000,00, ca. kr. 18.000,00 osv. Med stigende pris får man kraftigere maskiner, bredere koste, selvkørende maskiner m.m.

Indkøb af sneslynger:

Billigste model koster ca. kr. 6.000,00 og næste model, der er større og kraftigere ca. kr. 9.000,00. Disse sneslynger fylder nogenlunde som en motoriseret græsslåmaskine, og vil være egnet til fællesindkøb for en mindre gruppe af grundejere. Fx. vil 2-8 grundejere i fællesskab kunne have gavn af en sådan. Man skal være opmærksom på muligheden for, at sten kan blive kastet ind på parkerede biler med erstatningskrav til følge.

Vejlauget skal efter bestyrelsens opfattelse ikke bidrage til snerydningen, hverken praktisk eller økonomisk, men formanden er villig til at hjælpe til, hvis der er nogle, der er interesserede i at indkøbe materiel for egen regning.

Vedligeholdelse:

Som mange har erfaret fik vi en slem skade på hjørnet EK / Nøk ud for Henning Bych. Skaden blev observeret af et medlem, som straks tog kontakt med skadevolderen, som var en lastbil fra et større vognmandsfirma. Chaufføren erkendte mundtligt, men ved den efterfølgende skriftlige henvendelse til vognmandsfirmaet valgte virksomheden at forholde sig tavs. I alt har vi afsendt 2 breve + 1 E-mail samt forsøgt 2 telefoniske henvendelser. Da der efterhånden var gået lang tid, og da vi i øvrigt havde kontakt med en entreprenør, der skulle udbedre en skade på det modsatte hjørne ud for Nils og Bodil (for kommunens regning idet skaden var sket i forbindelse med jordkørsel fra Skrænten), fik vi entreprenøren til at ordne vores hjørne ved samme lejlighed. Vi har betalt ud fra den betragtning, at vi har pligten til at få skaden udbedret. Imidlertid har vi valgt, at søge at få inddrevet udlægget ved en advokats mellemkomst. Sagen har i skrivende stund ikke fundet sin afslutning.

I øvrigt har vi været heldige, idet en mundtlig henvendelse til DSB i forbindelse med udstykningen af Nøk 55 og 57 har resulteret i, at DSB for egen regning har lagt et nyt slidlag på vejen i den absolut østligste del af Nøkkerosevej. Havde DSB ikke gjort det ville vejlauget på et tidspunkt blive pålagt at reparere den ret ødelagte vejbelægning. Vejlaugets vedligeholdespligt omfatter et lidt større areal efter udstykningen, og vi har jo også fået to nye medlemmer i løbet af dette kalenderår.

Møde med Emdrup Grundejerforening:

De vejlaug, som allerede eksisterer i EGF’s område blev inviteret til møde d. 18. november. På mødet blev erfaringer fra 3 års virke, samarbejdsmuligheder på kort og langt sigt drøftet tillige med EGF’s  eventuelle medvirken på et overordnet organisatorisk plan. Der vil formodentlig komme et egentligt referat fra mødet i grundejerforeningens medlemsblad, vistnok i december måned.

Penge:

Bestyrelsen har forlænget aftalen med Alm. Brand Bank i endnu et år. I det kommende år får vi tilskrevet 2,75 % i rente. Vi har vurderet at det var meget beskedent, hvad vi yderligere kunne opnå på anden vis, når handelsomkostninger ved indkøb af fx. obligationer skal medregnes. Vi har også lagt vægt på formuens sikkerhed, altså det forhold at svingninger i kurser ikke influerer negativt på vores kapital.

Hjemmesiden:

Det er formandens opfattelse, at hjemmesiden kun blev benyttet i meget begrænset omfang. Hjemmesiden var gratis for os, men firmaet der ‘hostede’ den, altså udbyderen, lavede om på sine krav til, hvorledes den skulle laves. (Det vi brugte hedder ‘frames’, og det ville de ikke have længere). Vi har diskuteret hjemmesidens berettigelse, og vedtaget at lade den afgå ved en stilfærdig død.

Det er formandens personlige opfattelse, at den kan vækkes til live, hvis der er nogle, der vil være webmaster for den, men det skal fortsat være på en ‘gratis host’. Vi vil ikke have udgifter i denne sammenhæng.

Herefter følger den store julekonkurrence:

Sidste jul bragtes en udfordrende julekonkurrence, med en fyrstelig præmie. Desværre indkom kun én besvarelse. Fordelen var, at det var let at udpege en vinder. Opgaven sidste år var en rundtur i grundejerforeningens jubilæumsbog for at finde svar på en række problemer. Det var nok for omfattende:

I de seneste 30 år er antallet af mindre butikker faldet dramatisk i Emdrup. Enkelte eksisterer dog fortsat med stor aktivitet. Går man rundt i vejlaugets område støder man for eksempel på Jørgen Bych’s byggemarked, hvor man kan købe diverse emner til hjemmets vedligeholdelse. Jørgen Bych er en driftig forretningsmand, som forhandler mange forskelligartede varer.

På sin tur rundt i Emdrup så julemanden forleden dag ind gennem vinduet til Bych’s forretning. Stor var julemandens forundring, da han i vinduet så …………. 

HVAD VAR DET FOR EN UVENTET VARE,

SOM JULEMANDEN SÅ I VINDUET

HOS DEN LOKALE PETROLEUMSHANDLER? 

Læg dit svar i formandens postkasse senest 23. december kl. 16.00.

Vinderen findes ved lodtrækning blandt korrekte svar, og vinderen vil modtage sin præmie mellem jul og nytår.

 

Info 14.

Hermed årets første info, der er ganske kort.

 • 1. Allerførst godt nytår til alle medlemmer.
 • 2. Vi har fået nye medlemmer på Nøkkerosevej 46, idet Tina Olesen og Erik Larsen har købt huset. Vi byder Tina og Erik hjerteligt velkommen og håber, at de vil finde sig godt tilrette.
 • 3. Bestyrelsen har besluttet, at foreningens generalforsamling finder sted torsdag d. 22.4.04 i “Huset”, Nøkkerosevej 25. Udmeldingen sker nu, så alle kan reservere datoen i god tid. Regulær indkaldelse i henhold til vedtægterne følger senere.
 • 4. Vi har fået foretaget nogle reparationer; det er en løbende proces, hvorfor enkelte grundejere måske mener, at visse skader – som ikke er blevet udbedret – burde være blevet det. Vi ordner til stadighed de værste.
 • 5. Selvom det ikke er foreningens kerneområde, så minder jeg om, at man hver især har pligt til at rydde fortov + vejbane til midten af vejen.
 • 6. Svaret på julekonkurrencen var: “En pose brune kager”. Der indkom 4 besvarelser, som alle var forkerte. Der blev derfor givet trøstpræmier til: NØ53, EK17, NØ44 og EM18.

Info 15.

Glædelig sommer! 

Jeg vil indlede denne infoskrivelse med at byde vore nye medlemmer velkommen. Det drejer sig om Kamilla Gregersen og Hassan Borg, der har overtaget EK nr. 3, stuen.

Som nogle af medlemmerne husker, udspandt der sig en diskussion ved den seneste generalforsamling, idet der blev fokuseret på fortovenes standard.

Vore fortove er langt fra ensartede. Vi har cirka 1875 m2 asfalteret fortov og cirka 350 m2 grusfortov. Et medlem havde i vinteren 2003/2004 tilkendegivet, at hendes grusfortov efterhånden havde udviklet meget store lunker (de hulninger, der bliver til vandpytter, når det regner). Når de store vandpytter frøs til is, blev meget store dele af fortovet til en glidebane, samt at dette var farligt. Jeg har beset problemet i den forgangne vinter, og jeg giver medlemmet ret. Det er efter bestyrelsens opfattelse klart, at vejlauget har en forpligtelse til at få bragt dette fortov i lovlig stand. To andre medlemmer har ved generalforsamlingen i april fremhævet, at asfalten flere steder er ujævn – og dermed vanskelig passabel, hvis man er gangbesværet. Forskellige kommentarer fremkom i denne anledning, og bestyrelsen har derfor kontaktet en enkelt entreprenør for at få tilbud på forskellige løsningsmodeller, således at vi har en fornemmelse af, hvad de forskellige muligheder koster.

Processen har været tidskrævende, idet vi skulle finde et tidspunkt til at møde entreprenøren for at præcisere, hvad vi forestiller os. Herefter måtte vi afvente entreprenørens tilbud. Torsdag d. 12. august har vi på et bestyrelsesmøde behandlet tilbuddene fra entreprenøren. Disse skitseres herunder:

1) Opretning af 1875 m2 asfaltfortov + opretning af 350 m2 grusfortov.

Pris:                                                                                 kr.                  443.750,00 incl. moms 

2) Som 1) + opretning af kantsten.

Pris:                                                                                 kr.              1.045.812,50 incl. moms 

3) Bortfjernelse af 1875 m2 afsaltfortov samt etablering af 1875 m2 grusfortov + opretning af 350 m2 grusfortov.

Pris:                                                                                 kr.                  206.875,00 incl. moms 

4) Som 3) + etablering af 1075 løbende meter 80 cm bredt flisefortov.

Pris:                                                                                       Kr.                 585.625,00 incl. moms 

Forklaring:

1) Omfatter altså opretning af vore fortove men bevarelse af grus og asfalt idet omfang vi har nu.

 • 2) Som 1), men kantstenene blive desuden rettet op.
 • 3) Etablering af grusfortov overalt.
 • 4) Etablering af grusfortov samt 80 cm. bred flisegang overalt. 

******************************************************************************** 

Vejlauget råder over cirka 200.000 kr., når kontingentet for 2004 er indkommet i løbet af efteråret.

Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at “totale løsninger” ikke umiddelbart kommer på tale. 

Uanset om medlemmerne er villige til ekstrabidrag, vil dette ekstrabidrag blive så stort, at det vil kræve en beslutning på en generalforsamling. Det vil desuden være nødvendigt, at ekstrabidraget skulle fordeles over flere år, hvilket også skal besluttes på en generalforsamling. Endelig vil det ikke være hensigtsmæssigt at bruge hele vejlaugets kapital.

En mulig, men dyrere løsning er at planlægge en totalløsning over en årrække.

Selvom vi ikke vedtog på generalforsamlingen i april 2004, at fortovene skulle renoveres generelt, er der dog god mening i at give fortovene lidt mere opmærksomhed. 

Bestyrelsen arbejder med en model, der betyder, at vi vil få ordnet de fortovsarealer, som vi finder trænger mest – under hensyn til de økonomiske konsekvenser – i forbindelse med den årlige reparation af vejbanen, som vi hidtil har gjort. 

Sagt på en anden måde:

– vi vil i år fortsætte med “lappeløsninger”, men vi vil give fortovene en højere prioritet end tidligere. 

Konsekvensen bliver et økonomisk merforbrug, hvilket gør at vores opsparing vokser mindre end tidligere.

 

Info 16.

Dette er så årets sidste infoskrivelse, hvorfor jeg vil indlede med et:

Glædelig jul og godt nytår til alle.

Vi ligger i forhandling med Københavns Idrætsanlæg (KI), fordi vi mener at de mange parkerede biler langs Nøkkerosevej, når der er større arrangementer i Parken, belaster fortovskanter og kantsten i urimelig grad. Det er givet, at sliddet vidtgående hidrører herfra, men naturligvis er der også andre, der slider. KI mener ikke at være juridisk forpligtede, hvad angår tilskuernes adfærd. Imidlertid er KI ikke helt afvisende overfor tanken om at yde et bidrag til vejvedligeholdelsen. Sagen er ikke afsluttet!

Det er dyrt, når vi skal vedligeholde vej og fortov. Jo mere vedligeholdelse, des færre penge på kistebunden, når kommunen forlanger større reparationer udført. Vi kan imidlertid gøre noget selv. Vi kan holde rent, og vi kan parkere ordentligt selv. Desuden kan vi opfordre vore gæster til at undlade parkering på fortovet. Det er helt klart, at fortovene lider voldsomt under bilerne, og parkering på fortovet er ulovligt i Københavns Kommune. Det bliver Vejlauget, der kommer til at betale…og Vejlauget – det er dig!

De, der har en brønd ved rendestenen ud for deres bopæl, skal huske at fjerne blade og smågrene, så vandet kan komme ned i afløbet.

Se i øvrigt vedlagte notat fra Vej & Park, Københavns Kommune.

Jeg vil gerne minde om, at vi ved den næste generalforsamling i foråret 2005 regner med at debattere, hvilken strategi vi skal tage i anvendelse med hensyn til vedligeholdelse af fortovene. Emnet blev bragt op ved seneste generalforsamling, og som de fleste erindrer, fremgik det af det seneste info, at det er ret bekosteligt – uanset, hvad vi vælger. Det vil være en klar fordel, hvis alle har gjort sig nogle tanker om problemet. Vi har planlagt næste generalforsamling til afholdelse tirsdag d. 5. april 2005. Datoen meddeles allerede nu, så du kan planlægge din deltagelse. Endnu er “Huset” ikke blevet bestilt, så en ændring er en risiko!

Atter i år bringer jeg en julekonkurrence. Præmien er en julegave, som vil blive bibragt vinderen mellem jul og nytår. Der bliver trukket lod blandt rigtige løsninger.

Konkurrencen i år lyder:

Vores formue, som bestyrelsen forsøger at forrente bedst muligt – under hensyn til at risikoen skal være nærmest 0, placerer vi i Alm. Brand Bank. I det kommende år er renten faldet til 2,4 %. Hvad var renten i det foregående år?

Læg din løsning i formandens postkasse senest 23.12.2004 kl. 16.00!

 

Info 17.

Desværre er der sket en ændring af datoen for den kommende generalforsamling. Jeg beklager det meget. Årsagen for den tidlige udmelding var, at jeg ønskede, at alle skulle kunne reservere datoen i god tid. Imidlertid var det ikke muligt at få “Huset” på den planlagte dato. Jeg anførte i info 16, at der var en risiko, selvom jeg anså den for ringe. 

Ny dato for vejlaugets generalforsamling bliver:

Onsdag d. 6. april 2005, kl. 19.00

Endnu engang undskyld for roderiet! 

……og nu til noget helt andet:

Spændingen om julekonkurrencen bliver hermed udløst!

Spørgsmålet var, hvilken rente vi fik i 2004 for vores indestående i Alm. Brand Bank.

Det rigtige svar er: 2,75%

Der indkom i alt:                            0 besvarelser!

Dermed er der ingen vinder af den planlagte ferierejse for fire personer.

Formanden beklager.

 

Info 18.

Dette info er vigtigt!

Generalforsamlingen 2005

Som meddelt tidligere afholdes generalforsamlingen d. 6. april 2005. Bestyrelsen finder, at det er vigtigt – allerede nu at gøre opmærksom på, at vi vil foreslå en kontingentforhøjelse.

Baggrunden

Ved sidste års generalforsamling udspandt der sig en debat vedrørende fortovenes stand. En del medlemmer fremførte, at der var for meget fokus på vejbanen og for lidt fokus på fortovene. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet ihærdigt med spørgsmålet, og i INFO 15 berettede vi om de tilbud, vi har indhentet.

Både vejbane og fortov skal vedligeholdes

Der er ikke tvivl om vejlaugets forpligtelser: Vi skal holde vej og fortov i forsvarlig og lovlig stand! Bestyrelsen har hidtil forsøgt at begrænse udgifterne til et minimum, idet vi har ment, at en solid kassebeholdning er en fordel, når større udgifter bliver nødvendige. Hvis vi ikke kan betale kontant, skal hvert enkelt medlem indbetale ekstra bidrag.

Det er dyrt

Uanset hvilken model vi vælger, er det helt klart, at vi ikke formår at afholde udgifter til andet end “lappeløsninger” i meget lang tid, hvis vi beholder det nuværende kontingent. Vi vil altså ikke kunne betale for den vejbelægning, der med sikkerhed stilles krav om indenfor nogle år, hvis vi desuden ønsker en forbedring af fortovene.

Et løsningsforslag

Bestyrelsen mener, at en afbalanceret kontingentforhøjelse er nødvendig. Vi vil argumentere for, hvorledes vi om nogle få år kan klare de nødvendige udgiftskrævende forbedringer og vedligeholdelser uden lånoptagelse, gæld eller store ekstrabidrag.

Mød op

I løbet af marts måned vil alle medlemmer modtage en indkaldelse til generalforsamlingen! Bestyrelsen opfordrer alle til at møde op! Så kan vi få en ordentlig debat, og så kan vi træffe beslutninger, der hviler på et solidt demokratisk grundlag.

 

Info 19.

Denne infoskrivelse erstatter på ingen måde det officielle generalforsamlingsreferat, der snart udkommer.

Jeg er glad for, at der var så god opbakning til vores generalforsamling. Det styrker troværdigheden af de trufne beslutninger. Desuden var det positivt med den livlige debat vedrørende kontingent og fortove samt vedrørende relationen til Emdrupgårdsvej og parkeringsforholdene i vores område.

Tak for det! 

Det er naturligvis vigtigt, at der er forståelse for, hvorfor kontingentet har den størrelse, som det har. Således som vores vejlaug fungerer, er der efter min mening al mulig grund til at have en masse penge i kassen. Dette står i modsætning til mange andre foreninger, hvor man i givet fald ville nedsætte kontingentet.

Da vi startede i sommeren 2000, var situationen ganske præcis, som Willy Jørgensen, EK 10 udtrykte: “Størrelsen på kontingentet dengang var jo et skud fra hoften.” Det er rigtigt, og skuddet var da ikke så ringe endda, men nu har vi i løbet af nogle år erfaret, hvad det er, vi er oppe imod, og vi har valgt at rette ind, inden det er for sent. 

Med hensyn til vores kolleger på Jeppes Allé, så har jeg netop modtaget en mail fra deres formand, der skriver, at de har holdt møde med kommunen. Kommunen har tilkendegivet, at de blot har afsendt en standardskrivelse, samt at vejlauget blot skal informere om deres planer samt en tidsramme. Det, synes jeg, lyder betryggende. 

Endelig et lille memento i relation til parkeringsforholdene:

Vi bør selv parkere efter gældende regler, altså på vejbanen og ikke på fortovene. Bilerne må nødvendigvis parkeres på en måde, så anden trafik kan finde sted. Det er udmærket, at trafikken er tvunget til at køre ‘slalom’, fordi det nedsætter hastigheden.

Det vil være en god idé, hvis vi hver især fortæller vore gæster, hvorledes de skal parkere; på langt sigt sparer det kantsten og fortove. 

Endelig til sidst: Glædelig forår til alle!

 

Info 20.

Ja – glædelig sommerferietid til alle. Jeg håber, at alle går nogle gode og opbyggelige uger i møde. 

Bodil og Nils Jordal, som bor på hjørnegrunden Nøkkerosevej 52a, har oplevet, at deres fortov på Emdrup Kærvej blev ødelagt af en meget tung lastbil med en gravko på ladet. Heldigvis blev synderen betragtet af Henning Bych, og efter en kort brevveksling med den omtalte synder er fortovet blevet repareret. Nogle vil måske fremføre, at det ikke ligner et nyt fortov. Det er sandt, men fortovet er i bedre stand, end det var før skaden. Bestyrelsen har accepteret reparationen. 

Nogle vil have bemærket, at der er sat gule ringe om de værste skader på veje og fortov. Vi håber, at vi får et acceptabelt tilbud på reparationerne, og at vi kan få dem udført, før det bliver alt for koldt og vinteragtigt. 

I uge 24 er der blevet renset rendestensbrønde; dvs. dette er udført mangelfuldt, idet Emdrup Kærvejs brønde ikke er blevet rensede, desuden er enkelte “underløb” på Nøkkerosevej ej heller blevet rensede. Der er afsendt protestskrivelse til Kommune Teknik København, som vi har indgået aftale med. Formanden er en smule oprevet over, at det ikke er i orden. Det er trods alt fjerde gang vi får renset brøndene. Tre gange har vi fundet anledning til at gøre indsigelse, før forholdene er blevet bragt i orden. 

SUK! De sædvanlige 4-5 grundejere glimrer ved fortsat at undlade at holde rent i vejkanten. Jeg vil gerne rose de mange (langt de fleste) der holder fint rent. En enkelt grundejer har skrevet til bestyrelsen og fremført, at vedkommendes helbred ikke muliggjorde renholdelse. Til det er kun at sige, at såfremt man ikke overkommer renholdelsen, så må man lave aftale med børn, venner, bekendte eller man må betale sig fra det! GIDER I IKKE NOK………………?